Sök utbildningar

Nya skatteregler gör planeringen viktigare 2019

13 december 2018

Gästartikel av advokaterna Anna Orlander och Linnea Back från Baker McKenzie:

Den 1 januari 2019 träder nya skatteregler för företagssektorn i kraft. Begränsning av ränteavdrag är en av de stora förändringar som sker inom skatterätten 2019 och som ökar vikten av noggrann planering inför överlåtelser och finansiering av dessa. Samtidigt införs betydande förändringar avseende arbetsgivares rapportering, kanske den största förändringen som skett på området.

Ny kurs i februari 2019

I februari 2019 håller vi heldagskursen Omstruktureringar – Aktieöverlåtelser jämfört med verksamhetsöverlåtelse i BG Institute’s regi där vi fokuserar på de skatterättsliga frågeställningarna som uppkommer i samband med omstrukturering eller när en verksamhet ska avyttras eller förvärvas samtidigt som vi väver in viktiga bolagsrättsliga aspekter.

Huvudfokus för kursen är valet mellan aktieöverlåtelse eller verksamhetsöverlåtelse. Vi ser det som avgörande att planeringen inte bara utgår från det skattemässigt mest fördelaktiga utfallet utan att slutresultatet fungerar också rent praktiskt. De ständiga förändringar som sker på skatteområdet, inte bara genom ny lagstiftning utan även genom omfattande praxis från domstolarna, pekar på hur viktigt det är att hålla sig uppdaterad.

Nya skatteregler med påverkan på omstruktureringar

De nya skattereglerna för företagssektorn innebär bl.a. att bolagsskattesatsen sänks till 20.6 procent i två steg fram till 2021.

Begränsningsreglerna för ränteavdrag innebär i korthet att bolag med negativa räntenetton skattemässigt får avdrag högst med ett belopp som motsvarar 30 procent av EBITDA (s.k. EBITDA-regeln). Vid beräkning av EBITDA utgås från det skattemässiga resultatet och därefter återläggs avdragsgillt/skattepliktigt räntenetto och avskrivningar. I det skattemässiga EBITDA-måttet ingår därmed lämnade/erhållna koncernbidrag, men även övriga finansiella poster som är klassificerade som avdragsgilla/skattepliktiga, och skattemässigt inte blir klassificerade som ränta. Av det framräknade beloppet utgör 30 procent ett avdragsunderlag som jämförs med det räntenetto som skulle kunna bli avdragsgillt om det ligger inom avdragsunderlaget. Eventuellt överskjutande belopp är inte avdragsgillt, men får sparas för utnyttjande inom efterföljande sex år. Vid ägarbyte förloras ”kvarstående ej utnyttjade räntenetton”.

I viss utsträckning kan koncernbolag med koncernbidragsrätt skattemässigt få använda ett positivt räntenetto i ett bolag mot ett negativt räntenetto i ett annat koncernbolag. För det krävs inte någon faktisk förmögenhetsöverföring som vid koncernbidrag. Avsikten är i stället att sådan justering enbart görs i de berörda bolagens deklaration.

Utöver EBITDA-regeln finns det en förenklingsregel som innebär att avdrag för negativt räntenetto får ske med högst 5 miljoner kronor utan beaktande av EBITDA-regeln. Om denna regel utnyttjas av ett bolag inom en intressegemenskap får det sammanlagda avdraget för företagen inom intressegemenskapen dock inte överstiga 5 miljoner kronor. Med ”företag i intressegemenskap” avses i detta fall koncernbolag enligt Årsredovisningslagens definition.

Syftet med de nya reglerna är att motverka att företag genom ränteavdrag för ut obeskattade vinster från Sverige. Vidare förväntas de medföra en större neutralitet i beskattningen av eget respektive lånat kapital och innehåller undantagsregler som gynnar mindre företag.

Den nya ränteavdragsbegränsningsregeln innebär att det vid aktieöverlåtelser inte är tillräckligt att stämma av om underskotten kan behållas, utan företag kommer även behöva kontrollera om räntenetton går förlorade. Detta kan ha en avgörande betydelse för valet av aktieöverlåtelse eller verksamhetsöverlåtelse.