Advokat Maria Moberg "Det saknas ofta samstämmighet mellan ledning, ekonomi och HR" -  BG Institute

Sök utbildningar

Advokat Maria Moberg
”Det saknas ofta samstämmighet mellan ledning, ekonomi och HR”

21 november 2017

Advokat Maria Moberg, från Moll Wendén advokatbyrå föreläser hos oss med kursen Arbetsrättsliga frågeställningar vid omstruktureringar. Vi har ställt fem snabba frågor om bland annat nyttan med kursen, fällor och fallgropar samt vad som är viktigt att tänka på inför omorganisationer:

Skiljer sig kursens behållning om man är verksam inom offentlig 

eller privat sektor, och i sådana fall hur?

– Den privata och offentliga sektorn står inför samma problem men möjligen brottas den offentliga sektorn mer med misstro mot omorganisationer bland de anställda. I den offentliga sektorn måste man också vara än mer insatt i vilka villkor som blir gällande efter omorganisationen framförallt om man ska flytta från offentlig till privat verksamhet eller vice versa eftersom anställningsvillkoren skiljer sig kraftigt åt mellan de olika sektorerna.

– Jag har själv hjälpt till vid omorganisationer där privat verksamhet har planerat för att köpa en före detta offentlig verksamhet men där jag och HR-chefen insåg på planeringsstadiet att det aldrig skulle gå eftersom anställningsvillkoren skiljde sig så markant åt.

Vilka HR-befattningar har någon vinning i att gå kursen och varför?

– Fackliga företrädare har ett stort intresse av att förstå reglerna vid omstruktureringar för att kunna förhandla på effektivt sätt och kunna tillvarata ta sina medlemmars intressen och rättigheter.

– Även företagsledning och personer med ansvar för ekonomi så att de inser att om man inte kontrollerar de anställdas rättigheter kan det får stora ekonomiska effekter för bolaget.

Vilka kunskapsluckor strävar kursen efter att fylla?

– Att förstå att HR-frågor måste få ta en större del vid omstruktureringar. HR kan inte endast ha en stöttande och informativ roll mot de anställda utan måste ställa krav och förklara för ledning att de anställda är bolaget största tillgång och att fångar man inte upp deras anställningsvillkor och rättigheter vid en omstrukturering kan det leda till stora kostnader och problem för att driva verksamheten vidare.

Hur ser vanliga fällor och fallgropar ut kring de frågeställningar som kursen behandlar?

– Att det fattas beslut om att slå samman verksamheter utan att man kontrollerat tidpunkt och förutsättningar med HR-avdelningar och/eller arbetsrättsliga experter. Till exempel kollar man oftast inte upp vilka kollektivavtal som gäller och när de löper ut. De största fallgroparna vid omstruktureringar uppkommer oftast då det inte finns en samstämmighet mellan översta ledningen, ekonomi och HR-avdelningarna. Skulle man samarbeta och leda projekten tillsammans skulle man lättare undvika de största problemen.

Avslutningsvis – dina fem viktiga punkter för att på bästa sätt förbereda sig inför dessa arbetsrättsliga frågeställningar vid köp, försäljning eller fusion som arbetsgivare, chef eller ägare:

– Finns kollektivavtal i ett eller båda bolagen?
– Är det stora skillnader i förmåner mellan bolagen?
– Gör step-plan och förbered de olika stegen i detalj
– Goda relationer med facket
– Information och information och åter information till de anställda