Arbetsgivarkonsulten Georg Frick i intervju - BG Institute

Sök utbildningar

”Arbetsgivare väntar för länge med att ta tag i misskötsel på arbetsplatsen”

16 september 2019

Arbetsgivarkonsulten och författaren Georg Frick har en bakgrund som förhandlare, arbetsgivarkonsult och rådgivare med mångårig erfarenhet av praktisk arbetsrätt och misskötsel på arbetsplatser. Utöver att skriva böcker kring arbetsrättsliga frågor, arbetar Georg ”hands on” för att stödja chefer och arbetsgivare i bland annat lön- och medarbetarfrågor. Därtill är Georg en eftertraktad föreläsare som utifrån många av sina böcker håller kurser med syfte att möta arbetsmarknadens behov av stöd och kompetenshöjning.

Under 2019 är Georg aktuell med tre olika kurser hos oss – Lönesättning och lönesamtal och Att hantera misskötsel i anställningen – svåra uppsägningar med rättsfall och Att hantera misskötsel i anställningen – gör rätt från början. I en snabbintervju passar vi på att höra mer om tankegångarna kring kurserna och på vilket sätt de kan användbara för dig som arbetar med lön- och medarbetarfrågor.

Georg, berätta gärna kortfattat varför du tagit fram respektive kurs? George Frick BG Institute

– Detta är två kurser som jag successivt arbetat fram baserat på de faktiska behov som jag möter i mina olika konsultuppdrag. Både lönefrågor och hur man hanterar misskötsel är konkreta frågor som måste hanteras professionellt.

Vilka är de avgörande skälen till att det finns ett behov av de här kurserna på arbetsmarknaden?

– Min bedömning är att det ytterst handlar om att känna en trygghet i sin arbetsgivarroll. Det är dessutom frågor där en chef måste axla sin arbetsgivarroll fullt ut. Och med arbetsgivarrollen menar jag att chefen ska agera professionellt. Att våga vara tydlig och ställa krav. Men samtidigt inte agera på sådant sätt så det blir frågan om kränkande särbehandling. Det handlar om att vara väl påläst och framförallt skilja på sak och person. Exempelvis när en chef ska hantera misskötsel i anställningen är det viktigt att agera utifrån fakta och inte utifrån ett känslomässigt perspektiv. För visst kan en chef känna sig frustrerad och arg om en medarbetare missköter sitt arbete. Men här gäller det att chefen är en professionell arbetsgivare och agerar både etiskt och arbetsrättsligt korrekt. Och arbetsgivarrollen är en ”röd tråd” i både mina kurser och i min roll som konsult och rådgivare.

Vi har i tidigare artikelserie pratat om utmaningar i det praktiska lönearbetet – vilka vanliga utmaningar finns i lönekartläggningsarbetet och inom vilka områden skulle du säga att kunskapsbehovet är störst?

– Jag skulle säga att den största utmaningen är att komma i gång med arbetet. Jag möter ofta en allmän
uppfattning om att man tror det är svårt att göra lönekartläggning. Med rätt kunskap och verktyg är
detta inga svåra frågor. Dessutom kan – och bör – resultatet av en lönekartläggning också användas i
arbetsgivarens strategiska lönearbete.

Vilka vanliga fallgropar upplever du att arbetsgivare har svårt att undvika när det gäller att hantera misskötsel
i anställningen?

– Alla frågor om misskötsel i anställningen måste hanteras som de enskilda speciella frågor det är. Varje fall är unikt. Dock är vanliga fallgropar att det är bristande dokumentation. Det är viktigt att en arbetsgivare först och främst har en tydlig dokumentation vad gäller företagets interna regler/policies. När det brister på denna punkt är det svårt att gå vidare med den arbetsrättsliga misskötseln eftersom det då många gånger är oklart vad arbetstagaren har gjort för fel.

– Om det däremot finns tydligt dokumenterat om vad som gäller så bedöms misskötseln i relation till gällande regler. Nästa steg i den bristande dokumentationen brukar vara att arbetsgivaren inte har dokumenterat vad och när arbetstagaren har misskött sitt arbete. I sådant fall handlar det ofta om enbart muntliga beskrivningar vilket gör det svårt att gå vidare. Och sist men inte minst är en typisk fallgrop att man som arbetsgivare väntar för länge innan man tar tag i frågan.