Arbetsgivarens ansvar i stressens Sverige – en kommentar till Kommunalarbetarens granskning -  BG Institute

Sök utbildningar

Arbetsgivarens ansvar i stressens Sverige – en kommentar till Kommunalarbetarens granskning

17 november 2016

Notepad and pen on conference table

Under sex år har antalet stressrelaterade sjukskrivningar mer än dubblerats. Mellan 2009 och 2015 har stressrelaterade sjukskrivningar ökat från 28 000 till 70 000 enligt Kommunalarbetarens granskning. Det här indikerar att arbetsgivare behöver kontinuerlig utbildning kring arbetsmiljöansvarsfrågor och åtgärder för att effektivt förebygga psykisk ohälsa bland sina anställda.

I en granskning genomförd av tidningen Kommunalarbetaren häromdagen, har man utifrån siffror hämtade från Försäkringskassan och SCB kartlagt och undersökt ökningen av sjukskrivningar mellan 2009 och 2015 i olika kommuner. Syftet med granskningen har varit att undersöka antalet sjukskrivningar relaterade till stress eller hög arbetsbelastning som verkat psykiskt påfrestande för anställda. Under denna sexårsperiod har antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökat från 28 000 till 70 000. En mycket drastisk ökning.

Några av problemen som uppges ligga till grund för sjukskrivningarna är dels hög arbetsbelastning och hög omsättning på chefer, vilket leder till att arbetsmiljöarbetet stagnerar. I en kommentar från granskningen anser Maria Wallmyr, HR-strateg på Alingsås kommunledningskontor, att det behövs mer utbildning kring att förebygga ohälsa och etablera fungerande rehabiliteringsrutiner.

Granskningen lyfter fram bland annat att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljöfrågor och ska:

  • Se till att anställda inte har en arbetsmiljö som riskerar att göra dem sjuka
  • Regelbundet undersöka och riskbedöma arbetsmiljön för att förebygga ohälsa
  • Vidta åtgärder för att förebygga ohälsa
  • Se över arbetsbelastning, arbetsuppgifter, tider och den fysiska miljön

I en kommentar till BG Institute uppger arbetsrättsjuristen tillika arbetsmiljöexperten Per Axell vikten av att arbetsgivare tar till sig Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som gäller från den 31 mars 2016. Föreskrifterna uppmanar arbetsgivare att hela tiden främja en god dialog med arbetstagaren om individens arbetsbörda och sätta tydliga gränser för arbetsbördans omfattning. Per Axell rekommenderar att man utför ordentliga efterforskningar och säkerställer att man förstår att föreskrifterna även har betydelse inför de inspektioner som Arbetsmiljöverket avser att göra inom kort. Som arbetsgivare är det viktigt att kunna uppfylla de krav som föreskrifterna ställer och att kunna bemöta de frågor kring det arbetsmiljöarbete som bedrivs i samband med inspektionerna.

Behöver du i din roll utveckla ditt sätt att hantera din arbetsplats organisatoriska och sociala arbetsmiljö? Är du osäker på om ni uppfyller föreskrifternas krav? Är du i behov av praktiska verktyg för att identifiera, kartlägga eller förebygga arbetsrelaterad stress? Tillsammans med Per Axell ger vi under hösten och våren kurserna Chefens arbetsmiljöansvar och  Organisatorisk och social arbetsmiljö – Arbetsmiljöverket inspekterar, läs mer och lär dig mer om hur du förebygger stressrelaterade sjukskrivningar.