Vi vet att du värdesätter din tid, det gör vi också. Våra e-kurser kan du konsumera när och var du vill, på så sätt kan du insupa ny kunskap samtidigt som du sitter på bussen, lagar mat eller tränar.

Utformning

E-kurserna kommer i tre olika former. De består av inspelade föreläsningar som är antingen en, två eller tre timmar långa. Gemensamt för samtliga kurser är att alla kurserna avslutas med en quiz för att säkerställa att du inte missat något i föreläsningen. Om du har missat så har du självklart möjlighet att titta på föreläsningen igen och igen och igen. Våra e-kurser uppfyller de krav som Advokatsamfundet ställer på e-kurser. Oavsett om du köper en-, två- eller tretimmars kursen så kan du tillgodoräkna dig tiden till dina utbildningstimmar.

E-kurser

Att övertyga domaren

Kursen är baserad på succékursen som Roberth Nordh genomfört för fulla hus. Nu ger vi alla er som inte hade möjlighet att delta vid kurstillfällena chansen att ta del av Roberths expertis och erfarenhet inom området.

Påföljdsbestämning för försvarare

Denna kurs under ledning av Martin Borgeke handlar om straffvärdeproblematiken och annat som har betydelse för utmätandet av straff. Det rör sig bl.a. om hur man bedömer straffvärdet i olika standardfall, vad som krävs i fråga om subjektiv täckning av straffvärdeomständigheter samt om försvårande respektive förmildrande omständigheter.

Hyreslagen och de nya uthyrningsreglerna

Vi presenterar här vår helt nya e-kurs i hyresjuridik med advokat Tomas Underskog. En kurs med fokus på bland annat de nya bestämmelserna rörande svarthandel med hyreskontrakt som trädde i kraft nu i oktober 2019.

Skada i följd av trafik

På denna kurs behandlas innebörden av rekvisitet skada i följd av trafik mot bakgrund av Högsta domstolens praxis, däribland domstolens tre senaste avgöranden på detta område, från 2016, 2017 och 2019. Kursen hålls av professor Marcus Radetzki, en av BG Institutes mest populära föreläsare.

Molntjänster och IT-outsourcing

Under kursen går Agne Lindberg igenom viktiga juridiska aspekter på molntjänster och outsourcing, framför allt vad gäller dataskydd, immaterialrätt och vissa branschfrågor. Agne berör också den nya lagen om säkerhet för IT – NIS lagen och Cloud Act.

Beräkningar i familjerätten

Inom den ekonomiska familjerätten är beräkningen omfattande och ofta väldigt krävande. Tillsammans med Marie Wessel har vi tagit fram denna  e-kurs som hjälper dig att förenkla och förtydliga de svåra familjerättsliga beräkningarna. Beräkningar inom familjerätten är ett återkommande huvudbry för de som frekvent arbetar med dem.

Avtalsdagen 2019 – e-kurs

En återkommande nyhetsdag, som i år även finns som e-kurs, för dig som arbetar med avtal och avtalsrelaterade frågor. Moderator är professor Christina Ramberg och gästföreläsarna är fd. justitieråd Lars Edlund, professor Jessika van der Sluijs och advokat James Hope.

Påföljdsbestämning för försvarare – de regler som har betydelse för valet av påföljd

Denna e-kurs med f.d. justitieråd Martin Borgeke är en fristående påbyggnad till Påföljdsbestämning för försvarare – vad som har betydelse för utmätandet av straff.

Förhandlingsteknik – så blir du en vinnare

Denna e-kurs tar sikte på psykologin i förhandlingar och de vanligaste misstagen som nästan alla gör i förhandlingar, samt en beskrivning av varför vi gör dem.

surrogatarrangemang i ljuset av praxis från högsta domstolen

Fokus för kursen ligger på de två avgöranden från Högsta domstolen avseende erkännande av utländska surrogatarrangemang som kom i juni och december 2019 samt bakomliggande praxis från Europadomstolen om mänskliga rättigheter. Avslutningsvis berörs behovet av lagstiftning samt pågående internationellt samarbete i frågan.

Påföljdsbestämning för försvarare – psykisk störda lagöverträdare, påföljder för unga och 34 kap. BrB

Denna e-kurs med f.d. justitieråd Martin Borgeke är en fristående påbyggnad till Påföljdsbestämning för försvarare – vad som har betydelse för utmätandet av straff och Påföljdsbestämning för försvarare – de regler som har betydelse för valet av påföljd.

Bygg- och entreprenaddagen 2020 – e-kurs

Vår årliga nyhetsdag som behandlar den viktiga juridiken som berör dig som är verksam inom byggbranschen och entreprenadsektorn. Du får en genomgång av reglerna utifrån ett praktiskt perspektiv, information om nyheter och ett fokus på särskilt aktuella frågor.

Plan- och bygglagen möter Miljöbalken

Välkommen till en e-kurs som ingående behandlar samspelet mellan plan- och bygglagen och miljöbalken. Stefan Rubenson och Carl-Gustaf Hagander går igenom hur plan- och bygglagens tillämpning begränsas av miljöbalkens regler och hur miljöbalken påverkas av plan- och bygglagen.

Krishantering vid pandemier såsom Corona – arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter

Kursen behandlar hur arbetsgivare behöver arbeta kopplat till Corona – Covid -19. Vi går igenom arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, hur företagsledningen ska arbeta med en samhällsfarlig smitta som Corona är enligt AFS 2018:4 och vad som är viktigt att tänka på i mötet med medarbetare och chefer kring frågan.