"Ett proaktivt arbetsmiljöarbete är att ha ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete där samtliga chefer och skyddsombud är delaktiga" -  BG Institute

Sök utbildningar

”Ett proaktivt arbetsmiljöarbete är att ha ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete där samtliga chefer och skyddsombud är delaktiga”

13 december 2016

PA_nyhetsbrev_alt_large

Låt oss presentera månadens föreläsarprofil Per Axell, arbetsrättsjurist och expert på arbetsmiljörätt. I följande intervju berättar Per bland annat om hur arbetsgivare kan och bör arbeta med arbetsmiljö, samt vikten av att ta till sig Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Till vardags arbetar Per Axell som föreläsare och konsult inom arbetsrätt. Han undervisar även i arbetsmiljörätt vid Stockholms universitet. Även om livet som officer i flottan lockade i yngre dar, påbörjade han studier i juridik vid Umeå universitet. Inledningsvis inriktade han sig mot internationell havsrätt, därefter hade han en viss Tommy Iseskog som lärare i arbetsrätt. Tommy var så pass inspirerande att Per lade planerna på havsrätt åt sidan att han valde att inrikta sig mot arbetsrätt.

Varsågod Per, berätta gärna om dig själv, din bakgrund och ditt arbete med arbetsrätt.

– Jag är arbetsrättsjurist, verksam som konsult och utbildare i arbetsrätt och arbetsmiljö både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Jag är även lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms Universitet. Att bli jurist var inget jag planerade för under tiden för 18 månaders militärtjänstgöring i flottan, med sex månader på isbrytare, och påföljande reservofficersutbildning i flottan.

– Min första riktiga anställning som jag fortsatte att ha vid sidan av mina juridikstudier var som läkemedelsförsäljare på läkemedelsföretaget Becton Dickinson i Stockholm där jag också fick utbildning.

– Efter juristexamen vid Stockholms Universitet i mitten av 80-talet har arbetslivet bestått av juridik, de första åren som anställd inom näringslivet, främst Kuwait Petroleum och från mitten av 90-talet som konsult och utbildare i samarbete med olika lärosäten, utbildningsarrangörer och nätverk.

Hos oss på BG Institute  föreläser du i kurserna ”Chefens arbetsmiljöansvar ” och  ”Organisatorisk och social arbetsmiljö – Arbetsmiljöverket inspekterar”. Varför bör man gå dina kurser?

– Arbetsmiljöreglerna gäller alla, inte bara anställda hos olika arbetsgivare utan också egenföretagare, entreprenörer, skolelever etc. Främst riktar sig utbildningarna till chefer som tillsammans bär upp arbetsgivaransvaret, men också till skyddsombud, HR-personal och advokater inom det arbetsrättsliga fältet.

– Det är viktigt att gå kursen Organisatorisk och social arbetsmiljö – Arbetsmiljöverket inspekterar för att förstå och kunna tillämpa de nya reglerna om psykisk och social arbetsmiljö som gäller från den 31 mars 2016. Genom att tillämpa dessa regler är man väl förberedd för en inspektion från Arbetsmiljöverket. Deltagarna får kunskap om hur Arbetsmiljöverkets inspektioner går till, och hur man svarar på olika inspektionsmeddelanden vilket sparar administration och tid i organisationen. Man får även kunskap om hur ansvaret och sanktionssystemet ser ut. Allt detta är viktigt att känna till som chef med personalansvar. Arbetsmiljöverket har aviserat att inspektioner kommer att intensifieras under 2017.

Varför fascineras du av arbetsrätt och arbetsmiljö?

– Arbetsrätt och arbetsmiljö berör i princip oss alla, både arbetstagare och arbetsgivare. De är jordnära ämnen som handlar om fundamentala delar av våra liv, jobbet och hälsan, och utvecklas i takt med samhället.

Du har föreläst under många år – vad är drivkraften?

Det roligaste med att föreläsa är den direkta responsen från deltagarna och vetskapen om att ha nått fram med den kunskap man vill förmedla. Intresserade deltagare skapar dynamik i en undervisningssituation. Sedan har jag alltid haft intresse för att föreläsa, och redan från början hade jag ett pedagogiskt sätt. Därför insåg jag tidigt i min karriär som arbetsrättsjurist att jag fungerade bra i rollen som föreläsare.

Hur ser du på utvecklingen inom arbetsmiljörätten?

– Den allmänna trenden är att arbetsmiljöfrågorna har placerats högt upp på dagordningen hos de flesta arbetsgivare. Många arbetsgivare diskuterar numera frågor kring företagskultur, ledarskap och samarbetsklimat i syfte att motverka diskriminering och kränkande särbehandling.

– De största arbetsmiljöfrågorna handlar just nu om den psykiska och sociala arbetsmiljön. Det är frågor om hur vi hanterar stress och för hög arbetsbelastning och hur vi motverkar diskriminering och kränkande särbehandling.

I takt med att arbetslivet förändras, förändras även arbetsmiljöutmaningarna. Idag ser vi hur frågor om trivsel, stress, ledarskap och samarbetsklimat får en allt mer framträdande roll. Vilka tror du är de främsta åtgärderna arbetsgivare kan ta för att motverka arbetsmiljöutmaningar?

– Att använda det systematiska arbetsmiljöarbetets (SAM) metodik för att hantera den psykiska och sociala arbetsmiljön, exempelvis trivsel, stress, ledarskap och personalansvar. Metodiken går kortfattat ut på att undersöka de psykosociala frågorna/faktorerna, riskbedöma dessa, åtgärda och följa upp. Sedan lång tid har arbetsgivare använt sig av den här metodiken för att hantera de fysiska frågorna (ergonomi, fallrisker, kemikalierisker etc), ofta med ett gott resultat. Nu ligger utmaningen på att kunna hantera det psykosociala i arbetsmiljön.

Hur kan företag vara proaktiva i deras arbetsmiljöarbete?

– Ett proaktivt arbetsmiljöarbete är att ha ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete där samtliga chefer och skyddsombud är delaktiga. Ha en bra samverkan med skyddsombud och medarbetare samt ha tydliga, konkreta och realistiska mål för arbetsmiljöarbetet.

Vad ägnar du helst fritiden åt när du inte föreläser eller arbetar med juridik? 

– Jag umgås mest med familj och vänner. Vid jultid brukar vi åka någonstans där solen skiner och det finns bra dykning. Jag är en hängiven dykare med många dyktimmar i tuberna. Vid påsk tar vi fram slalomskidorna och åker till svenska fjällen. Jag är även gammal seglare så på somrarna har vi seglat fram till för ett par år sedan men numera är segelbåten ett minne blott. Istället åker vi till fritidshuset i Stockholms skärgård. Båtlivet har krympt till fisketurer och dagsturer i en mindre motorbåt. Det går det också.


 

Känner du ett behov att fördjupa dig inom arbetsmiljörättsliga frågor, eller skaffa dig praktiska verktyg inför Arbetsmiljöverkets inspektioner? Då rekommenderar vi varmt Per Axells kurser:

Chefens arbetsmiljöansvar – läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö – arbetsmiljöverket inspekterar – läs mer