Fastighetsrätt -  BG Institute

Sök utbildningar

Fastighetsrätt

11 maj 2021

Fastighetsrätt, fastighetsjuridik eller entreprenadjuridik, reglerar användningen av mark- och vattenområden. Rättsområdet omfattar de regler som behandlar rättsförhållanden avseende fast egendom, som bildande, ägande, överlåtelser och upplåtelser av fastigheter. Fastighetsrätten brukar delas in i dels allmän fastighetsrätt, dels speciell fastighetsrätt.

 

Allmän fastighetsrätt

Den allmänna delen reglerar relationerna mellan avtalsparter, till exempel fastighetsägare och hyresgäster eller köpare och säljare. Den viktigaste lagen är jordabalken som bland annat reglerar frågor om överlåtelse av fastighet, olika nyttjanderätter (där till exempel kapitel 12 som reglerar hyra och brukar kallas för hyreslagen) samt inskrivningsväsendet.

 

Speciell fastighetsrätt

Den speciella fastighetsrätten reglerar relationen mellan det allmänna, det vill säga stat eller kommun, å ena sidan och fastighetsägare och andra rättighetshavare å andra sidan, och utgör alltså den offentligrättsliga delen av fastighetsrätten. Den kan i sin tur sägas bestå av två delar, dels markrätt, dels miljörätt.

Markrätten reglerar bland annat bildande och förändring av fastigheter, kommunernas markplanering samt markåtkomst för olika ändamål, såsom infrastruktur. Miljörätten påverkar tillämpningen av de markrättsliga lagarna och utgör därutöver ett skydd för människors hälsa och ett skydd för naturen.

De viktigaste lagarna inom den speciella fastighetsrätten utgörs av bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken, fastighetsbildningslagen och expropriationslagen. Mål och ärenden enligt dessa lagar handläggs i någon av de fem mark- och miljödomstolarna.

 

Entreprenad- och konsulträtt

Ett område som ligger nära fastighetsrätten är entreprenad- och konsulträtten/entreprenadjuridiken. Rättsområdet gäller de juridiska frågor som rör utförandet av en entreprenad samt de olika typer av upphandlingar som sker inom ramen för entreprenaden. Entreprenadrätten avser avtalsförhållandet mellan entreprenör och beställare/byggherre, förhållandet mellan entreprenör och underentreprenör samt de inköp som sker gällande material till ett bygge. Reglerna består till stor del byggbranschens egna standardavtal på området (AB 04, ABT 06, ABK 09, AMA Anläggning 20, AMA AF 12, MER Anläggning 20 etc.).

Vi erbjuder kvalificerade utbildningar och kompetensutveckling inom såväl allmän som speciell fastighetsrätt och samarbetar med flera av Sveriges främsta experter och föreläsare.