Har du vidtagit åtgärder inför Arbetsmiljöverkets inspektioner?

Sök utbildningar

Har du vidtagit åtgärder inför Arbetsmiljöverkets inspektioner 2017?

13 december 2016

42-24123405_alt

Från och med vintern 2016 ökar Arbetsmiljöverket sina inspektioner av arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatser. Har du som arbetsgivare eller skyddsombud vidtagit förberedande åtgärder? Inspektionerna är bra tillfällen för arbetsgivare och skyddsombud att föra en dialog med inspektörer om hur arbetsmiljön eller arbetsmiljöarbetet kan förbättras. Se till att ta vara på tips och råd om hur du kan åtgärda eventuella brister – inte minst för dina anställda men också för att undvika besvärliga förelägganden, förbud och vitesbelopp.

I samband med att Arbetsmiljöverkets nya arbetsmiljöföreskrifter Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) trätt i kraft den 31 mars 2016 ökar myndigheten under 2017 sina arbetsmiljöinspektioner. Syftet med inspektionerna är att kontrollera att arbetsgivare lever upp till lagstadgade arbetsmiljöregler. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs på ett sätt så att arbetsmiljön är god och inte orsakar sjukdom eller skada hos de anställda under sitt arbete.

Lär dig mer om detta i kursen Organisatoriskt och social arbetsmiljö – Arbetsmiljöverket inspekterar

En annan viktig funktion med inspektionerna är att stärka arbetsplatsens egen förmåga att förebygga risker. Det kan exempelvis ske genom en dialog mellan inspektören, arbetsgivaren och skyddsombudet med utgångspunkt i att inspektören redogör för vad inspektionen visat. Inspektören förklarar vilka risker som finns med påvisade arbetsmiljöbrister och vilka regler som gäller kring dessa. I samband med denna dialog är det därför viktigt att arbetsgivare och skyddsombud passar på att ställa frågor för att underlätta sitt fortsatta arbetsmiljöarbete.

Om arbetsgivare inte vidtar åtgärder

I de fall inspektionen påvisar arbetsmiljöbrister får arbetsgivaren en skrivelse om dessa tillsammans med vilka regler som gäller. I skrivelsen finns också information som hjälper arbetsgivaren att vidta åtgärder för att korrigera bristerna. Därefter begär Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren informerar myndigheten om vad som gjorts eller kommer att göras för att åtgärda bristerna. Informationen kan kompletteras med en uppföljningsinspektion för se om bristerna är åtgärdade.

Om arbetsgivaren däremot inte frivilligt vidtar åtgärder mot påvisade arbetsmiljöbrister kan Arbetsmiljöverket efter inspektionen besluta om ett föreläggande eller förbud för att tvinga arbetsgivaren att leva upp till arbetsmiljölagstiftning. Sådana förelägganden eller förbud kan dessutom förenas med vitesbelopp som arbetsgivaren blir skyldig att betala om föreläggandet eller förbudet inte följs. Vitesbeloppet arbetsgivaren kan få betala beror på kostnaderna att genomföra de åtgärder som Arbetsmiljöverket kräver och hur mycket pengar det behövs för att få arbetsgivaren att följa beslutet.

Vikten av att bedriva SAM

Alla arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att arbetsgivare samverkar tillsammans med skyddsombud och arbetstagare för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp risker i arbetsmiljön.

Vad kan jag som arbetsgivare eller skyddsombud vidta för åtgärder inför arbetsmiljöverkets inspektion?

Det är viktigt att arbetsgivare förstår och kan tillämpa Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Kan du som arbetsgivare tillämpa dessa regler är du väl förberedd inför en inspektion från Arbetsmiljöverket. Ett effektivt sätt att förbereda dig är att gå heldagskursen Organisatorisk och social arbetsmiljö – Arbetsmiljöverket inspekterar som vi ger tillsammans med arbetsrättsjuristen tillika arbetsmiljöexperten Per Axell, som är en mycket van föreläsare på ämnet. I kursen får du lära dig hur Arbetsmiljöverkets inspektioner går till, och hur man svarar på olika inspektionsmeddelanden vilket sparar administration och tid i organisationen. Du får även kunskap om hur ditt arbetsmiljöansvar och Arbetsmiljöverkets sanktionssystem mot arbetsgivare ser ut.

Läs mer om månadens föreläsarprofil Per Axell här