Stefan Lindskog om hur HD:s uppdrag har förändrats

Sök utbildningar

”Högsta domstolens roll är inte längre att skipa den yttersta rättvisan” – Stefan Lindskog om hur HD:s uppdrag har förändrats

26 januari 2017

HDWeb

Högsta domstolen (HD) har publicerat sin verksamhetsberättelse för 2016. I inledningen konstateras att HD:s uppdrag har förändrats. Ordförande Stefan Lindskog lyfter fram ansvaret för att informera omvärlden om vad HD kommer fram till i sina avgöranden – någonting som man lägger allt större kraft vid.

– Det handlar inte längre om att skipa den yttersta rättvisan i ett mål om något som har inträffat kanske åratals tidigare. Det handlar om att, efter vad samhället behöver, men i det enskilda målet, åstadkomma största möjliga rättsliga vägledning för framtiden. Högsta domstolen är i den meningen inte längre till för parterna, den är till för landet och samhället i dess helhet, skriver Stefan Lindskog.

”Ansvar att sprida information”
Verksamhetsberättelsens innehåll ser därför annorlunda ut i år med en blandning av artiklar, fakta och statistik.

– Vi har en uppgift att se till att omvärlden får ta del av det vi arbetar med. Vi arbetar en hel del med att göra oss mer tillgängliga. Det handlar både om vårt sätt att skriva till exempel avgöranden och nyhetsmeddelanden, som att göra domstolens existens tydlig utåt. Vi berättar om vår verksamhet, våra externa kontakter, våra målsättningar och hur vi nått dem under 2016, skriver Stefan Lindskog.

Europakonventionen och Högsta domstolen
Som ett led i detta arbete håller ordförande Stefan Lindskog en kurs hos BG Institute som ger advokater och jurister en genomgång av Högsta domstolens verksamhet och arbete ur ett europeiskt perspektiv. För Högsta domstolen är det av stor vikt att den processande advokaten lägger upp sin klients talan så att domstolen effektivt och rättssäkert kan sålla fram mål som är ägnade för prejudikat.

Under kursen fokuserar Stefan Lindskog på att ge ingående kunskap om:
• Hur Högsta domstolen är organiserad och hur målen som får prövningstillstånd väljs ut
• Vilken betydelse Europakonventionen har rent allmänt för domstolens dömande
• Rättsutvecklingen på konventionsrättens område

Läs mer om Stefan Lindskogs kurs och hur du anmäler dig här

 

Antalet beviljade prövningstillstånd har minskat
Av statistiken framgår att antalet straffrättsliga mål har ökat jämfört med året innan och att det totala antalet beviljade prövningstillstånd har minskat. Handläggningstiderna har minskat rejält och balanserna har halverats de senaste två åren.

Högsta domstolens verksamhetsberättelse för 2016 hittar du här