Hur ser ditt bolags ekonomiska situation ut?

Sök utbildningar

Hur ser ditt bolags ekonomiska situation ut?

10 november 2016

Business meeting with work on contract

Undvik kostsamma processer kring ekonomiska frågor. Se till att styrelsen har rätt kunskaper om sitt eget och revisorns ansvar vid redovisningen av styrelsens ekonomiska förhållanden. Det så kallade normskyddet inom aktiebolagslagen skyddar nämligen inte egna bolagsorgan som skadelidande tredjepersoner.

I ett konkursdrabbat bolag har styrelsen yrkat på att revisorn ska bedömas skadeståndsskyldig för att ha brustit i sin granskning av årsredovisningen då den inte speglade en korrekt bild av bolagets ekonomiska förhållanden. Dagens juridik skriver i sin artikel att Göta hovrätt fastställer att styrelsen är skyldig att ha kontroll över bolagets räkenskaper, även i de fall då uppgifter delegerats till en revisor som brutit mot god redovisningssed. I Växjö tingsrätts mellandom motiverar tingsrätten att aktiebolagslagens normskydd inte är avsett för att skydda egna bolagsorgan i egenskap av skadelidande tredjeperson. En uppfattning som även hovrätten delar. Det innebär att ingen av instanserna har bedömt revisorn skadeståndsskyldig.

Normskyddet till för aktieägare eller annan skadelidande tredjeperson
Revisorn kan i och för sig bli skadeståndsskyldig både internt mot bolaget och mot tredje man som berörs av revisorns verksamhet om denne överträtt regler som syftar till att skydda aktieägare eller annan enligt aktiebolagslagens så kallade normskydd.

Styrelsen har ett ytterst ansvar
Enligt hovrätten faller ansvaret för organisation och förvaltning i ett aktiebolag på styrelsen. Här är de ekonomiska frågorna av grundläggande betydelse. Även i det läget uppgifter kring bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt har delegerats är styrelsen ytterst ansvarig att utforma organisationen så att kontrollen av dessa uppgifter sker på ett tillförlitligt sätt.

Styrelsen skyldighet att känna till
Hovrätten konstaterar därtill att en styrelse har en skyldighet att känna till sitt bolags ekonomiska situation, att årsredovisningen har varit korrekt och att kunna ge en rättvis bild av hur den ekonomiska ställningen ser ut.

Se till att du vet vad som verkligen gäller kring ditt ansvar över ditt bolags ekonomiska frågor. Undvik kostsamma rättsprocesser eller dyra misstag genom att skaffa dig rätt kunskap hos oss. Vi erbjuder kurser inom:

Revisorns och styrelsens ansvar – läs mer här

Bokföringsbrott och angränsande brottslighet – läs mer här