Intervju med Börje Leidhammar - advokat och expert inom skatterätt -  BG Institute

Sök utbildningar

Intervju med Börje Leidhammar – advokat och expert inom skatterätt

9 december 2019

Dagens Industri rapporterar att regeringen fortsätter jakten på skattesmitare, även på europeisk nivå, enligt ett EU-direktiv som nu förs in i svensk lagstiftning. Syftet är att försvåra internationella skatteupplägg. Mot denna bakgrund har vi tagit fram kursen Informationsskyldighet för skatterådgivare.

Föreläsaren Börje Leidhammar har suttit med i regeringens utredning om informationsskyldighet för skatterådgivare, inför kurstillfället har vi träffat föreläsaren och honom för att få veta mer om kursen och dess innehåll. Vem bör gå kursen och vem är egentligen en skatterådgivare?

Vidare passade vi på att ställa några väl utvalda frågor om kursen Skattetillägg, skattebrott och företrädartalan, som Börje också leder hos oss! Även om kurserna skiljer sig åt, berör båda ämnet skatt, och enligt oss finns det ingen som har bättre koll på det är just Börje!

Kurs: Informationsskyldighet för skatterådgivare

I mars 2020 leder du kursen Informationsskyldighet för skatterådgivare, vem bör gå kursen och varför?

Skatterådgivare och skattekonsulter i företag, revisionsbyråer och på advokatbyråer som påverkas av den nya lagstiftningen som är på gång. Rådgivarna är skyldiga att informera skatteverket om aggressiva skatteupplägg. Lagstiftningen gäller både gränsöverskridande, internationella och nationella transaktioner.

Vad kommer kursdeltagarna att få ut av kursdagen? Var ligger tyngdpunkten i kursen?

Tyngdpunkten i kursen är att vi reder ut vem som är rådgivare och vad man är skyldig att rapportera om. Vi går även igenom när och hur man ska göra det för att undvika straffrättsliga sanktioner och påföljder av olika slag.

För att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande har du suttit med i regeringens utredning om informationsskyldighet för skatterådgivare. Vad har varit mest utmanande med projektet?

Den största utmaningen har varit att avgränsa vilka som ska anses vara skatterådgivare, vilka uppgifter man är skyldig att lämna och hur pass stränga sanktionerna ska vara. En annan utmaning har varit att avgöra om de skyldigheter som redan finns idag är tillräckliga och om vi måste ha en ytterligare rapporteringsskyldighet än den vi har idag. Den stora utmaningen i projektet har generellt varit att göra avgränsningar, vem som är skyldig att rapportera vad, när och hur.

På samma sätt som det är en utmaning för oss att göra avgränsningar om vem som är rapporteringsskyldig, så är det en lika stor utmaning för många på fältet att veta om man tillhör den kretsen eller inte. Detta är någonting vi går närmare in på under kursdagen.

Kan du kort berätta vad de nya reglerna för informationsskyldighet för skatterådgivare innebär och vad riskerna medför om man inte har koll på regelverket?

Reglerna innebär att du måste lämna in uppgifter till skatteverket på förhand, innan transaktionen eller affären är genomförd. Detta ska man göra på ett särskilt sätt, så att Skatteverket kan förstå och skapa sig en uppfattning om hur det har gått till. Om man inte följer det nya regelverket riskerar man sanktioner och att få betala stora summor i böter.

Kurs: Skattetillägg, skattebrott och företrädartalan

Varför är skattetillägg, skattebrott och företrädantalan tre svårhanterliga områden?

De är ofta förekommande och i regel tekniskt svåra frågor. Det finns flera rättsfall inom dessa områden och det grundar sig i en osäkerhet på tillämpningen av lagstiftningen. Högsta förvaltningsdomstolen får ofta ge vägledning i dessa frågor. I det stora hela handlar det om att undvika att lämna felaktiga uppgifter, eller att man inte lämnar några uppgifter alls även fast man är skyldig att göra det. Skattetilläggen i Sverige är väldigt stränga, man är tvungen att betala 40% av den undanhållna skatten i skattetillägg. Utöver det riskerar man att bli åtalad för skattebrott om man lämnar in oriktiga uppgifter, eller inga alls. Detta är en vanlig fråga inom rättstillämpningen. Man brukar räkna på att mellan 75.000-100.000 beslut om skattetillägg tas varje år. Det motsvarar ca. 1,5 – 2  miljarder kronor i intäkter för staten.

Vi har ett högt skattetryck i Sverige och det är viktigt att upprätthålla lojaliteten mot skattesystemet och att den skatteskyldige ska veta att om man lämnar oriktiga uppgifter. Påföljderna för att lämna oriktiga uppgifter är emellertid stränga och inte sällan oförutsebara.

Vad får kursdeltagarna ut av kursdagen?

Kursdeltagarna får lära sig att undvika att lämna oriktiga uppgifter till Skatteverket enligt det nya regelverket. Man får lära sig vilka upplysningar man är skyldig att lämna för att undvika skattetillägg och straffansvar.

En viktig aspekt att poängtera är att detta inte bedöms subjektivt utan det är Skatteverkets bedömning som avgör vad som objektivt är en oriktig uppgift och inte. Med det sagt får även kursdeltagarna kunskap om skatterättsliga bedömningar av olika frågor, bedömningar som ställer stora krav på den enskilda individen – och det behöver man ofta hjälp med.

Vilka risker medför det att inte vara uppdaterad om den nya lagstiftningen?

Om man lämnar felaktiga uppgifter och drabbas av höjd skatt och skattetillägg så riskerar företaget att gå i konkurs och om företaget går i konkurs riskerar företrädaren för företaget att bli personligt betalningsansvarig för företagets skatteskulder. Den processen kallas för företrädartalan.

Vilka bör gå denna kurs?

Denna kurs berör revisorer, ekonomichefer, advokater och andra skatterådgivare som sysslar med deklarationsbestyr och rådgivning på skatteområdet. Kursen är även intressant för enskilda näringsidkare som har en omfattande ekonomisk verksamhet och själva gör mycket av deklarationsarbetet i företaget.

 

Vill du läsa mer om Börje? Klicka här!