"Reglerna gällande företrädaransvar tvingar företag i konkurs”

Sök utbildningar

”Kärnan i problemet är att reglerna gällande företrädaransvar i många fall tvingar företag i konkurs”

26 januari 2017

Carl Svernlöv 2017

Månadens föreläsare Carl Svernlöv i en intervju om problemen kring företrädaransvar, det mest spännande målet inom associationsrätten under 2016 och sin tid i USA.

Carl Svernlöv är advokat och delägare i den globala advokatbyrån Baker & McKenzie, samt adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet. Carl firar 10 år som föreläsare hos BG Institute och har genom åren utbildat hundratalet advokater och jurister inom associationsrätt, bolagsrätt och affärsjuridik. Han har skrivit 12 böcker och ett otal artiklar, med särskild inriktning på frågor om bolagsstyrning/corporate governance samt styrelseansvar.

Carl Svernlöv är aktuell med kurserna Bolagsrättslig nyhetsdag 2017 och Företagsöverlåtelser och köpeskillingsreglering hos BG Institute.


 

Vi gratulerar dig till titeln Månadens föreläsare! Hur känns det?

– Det är förstås kul att bli uppmärksammad på detta sätt.

 

Du har en internationellt inriktad arbetsbakgrund. Hur kommer det sig?

– Jag bodde hela min gymnasietid på USA:s östkust och var helt inställd på att åka tillbaka dit och jobba när jag blev klar på juristlinjen i Uppsala. För att få behörighet till advokatsamfundet i delstaten New York tog jag en Master-utbildning vid Harvard Law School och sedan fick jag jobb på Baker McKenzie i New York. Efter tre år flyttade jag över till Stockholmskontoret och – som man brukar säga – ”the rest is history”.

 

Har det alltid varit självklart för dig att inrikta dig mot den privata sektorn?

– Jag hade ingen klar bild av vad jag ville jobba med när jag läste juridik. Under mitt första sommarjobb, på juristavdelningen Bank of America i San Francisco, fick jag kontakt med min sedermera gode vän och mentor, advokaten Claes Cronstedt. Claes erbjöd mig sommarjobb följande sommar i Stockholm. När jag började jobba på advokatbyrå visste jag att det var rätt för mig.

 

I boken ”Internationella avtal” skriver du tillsammans med juristen och deckarförfattaren Viveca Sten. Finns det planer på att publicera fler böcker tillsammans?

–I dagsläget har vi inga projekt på gång, men man vet aldrig!

 

Finns det någon möjlighet att du i framtiden även kommer att skriva skönlitterärt?

– Jag har faktiskt en dröm om att skriva en roman, en thriller, någon gång. Men det får nog anstå till pensionen.

 

Vilka aktuella förändringar pågår just nu inom associationsrätten?

– Det är ganska få förändringar på gång just nu, men häromdagen gav riksdagen regeringen i uppdrag att återkomma med dels ett lagförslag som innebär att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänks till 25 000 kr, dels ett ”initiativ till att överväga” om fler företag kan undantas från revisionsplikten. Vidare kommer det sannolikt förändringar i aktieägarrättighetsdirektivet i vår som på sikt ska implementeras i aktiebolagslagen.

 

Sommaren 2016 skrev du en debattartikel i SvD Näringsliv om att regeringen bör göra något åt problemen kring företrädaransvar. Vad handlar dessa problem om? Har det skett någon förändring sedan artikeln publicerades?

– Kärnan i problemet är att reglerna gällande företrädaransvar i många fall tvingar företag i konkurs, som skulle kunna räddas med tillämpning av de mer förlåtande reglerna om tvångslikvidationsansvar. Någon förändring här verkar inte vara i sikte.

 

I vår föreläser du och professor Erik Nerep i den årligen återkommande bolagsrättsliga nyhetsdagen. I korthet, vilka var de viktigaste nyheterna inom associationsrätten under 2016?

– Det mest spännande var väl emissionsgarantimålet NJA 2016 s. 107 och de intressanta turerna kring detta mål. I målet konstaterade Högsta domstolen (HD) att under förutsättning att ett avtal om s.k. emissionsgaranti är skriftligt och garanten vid avtalets ingående har tillgång till adekvat information om nyemissionens villkor och förutsättningar, är avtalet rättsligt bindande i den meningen att avtalsbrott kan grunda skadeståndsansvar. Tappande parter klagade över domvilla beträffande HD:s dom, och menade att HD genom att tillämpa skadeståndsrättsliga regler lade omständigheter till grund för domen som inte har åberopats av kärandeparten som stöd. Enligt klagandena borde HD i vart fall inte ha tillämpat skadeståndsrättsliga regler utan att dessförinnan ha berett parterna tillfälle att yttra sig över detta. HD avslog senare klagan.

 

Tillsammans med advokat Axel Calissendorff föreläser du även i kursen Företagsöverlåtelser och köpeskillingsreglering. Under kursen guidar ni deltagarna igenom utvalda svåra frågeställningar gällande överlåtelseavtalet vid ett företagsförvärv. Vilket är de vanligaste källorna till tvister vid denna typ av avtal?

– Med tanke på den stora tid som parterna typiskt sett lägger ner på att förhandla garantier och ersättningsklausuler är det förvånansvärt sällan som dessa klausuler leder till tvist. Betydligt vanligare är att parterna hamnar i luven på varandra med anledning av olika köpeskillingsjusteringar eller tilläggsköpeskillingar. Det är därför väldigt viktigt att parternas juridiska rådgivare sätter sig noga in i dessa klausuler och inte – som vi sett prov på – överlåter till revisorerna att formulera dem.

 

I år firar du tioårsjubileum som föreläsare hos BG Institute. Hur skulle du summera dina år som föreläsare och vad tycker du är det bästa med att föreläsa hos oss?

–Jag föreläser en hel del, såväl på universitetet som hos utbildningsinstitut, och tycker att BG Institutes deltagare genomgående håller en mycket hög kvalitet och nivå. Det är roligt att föreläsa för kvalificerade deltagare.Här finner du Carl Svernlövs kurser hos BG Institute under 2017