Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Leverantörsvillkor

Allmänna villkor för Leverantörer

1. Tillämpning

1.1. Dessa allmänna villkor (nedan ”Villkoren”) är tillämpliga mellan Blendow Group AB (org.nr. 556744–7858) och Blendow Publishing AB (org.nr. 556954-9628) å ena sidan (tillsammans ”BGP”) och Leverantör (”Leverantör”) av Tjänst (se definition nedan) – var och en hädanefter kallad ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

1.2. Villkoren gäller endast i den mån särskilda bestämmelser inte gäller eller annat särskilt har avtalats.

2. Definitioner

2.1. Villkoren: Dessa allmänna villkor.

2.2. Avtalet: Huvudavtalet, eller den särskilda överenskommelse som skriftligen träffats, mellan Leverantör och BGP med eventuella bilagor föranledda av avtalsenliga ändringar och/eller tillägg tillsammans med dessa Villkor.

2.3. Leverantören: Avtalspart med vilken BGP har kommit överens om att tillhandahålla Tjänsten. Leverantören kan vara Föreläsare, Uppdragstagare, Expertkommentator, Författare, etc.

2.4. Tjänst: Leverans av Materialet eller utförande av uppdrag.

2.5. Materialet: Allt material inklusive men inte begränsat till texter, bilder, videoinspelningar, ljudinspelningar, presentationer och annat innehåll.

2.6. Ovanstående begrepp ska ha samma innebörd oavsett om de förekommer i singular, plural, bestämd form eller obestämd form.

3. Immateriella rättigheter

3.1. Överlåtelse av immateriella rättigheter

3.1.1. Allt Material som produceras av BGP är BGP:s exklusiva egendom innebärande att BGP innehar samtliga rättigheter, inklusive upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, till sådant Material.

3.1.2. Materialet som framställs av Leverantören på uppdrag av BGP överlåtes till BGP och betraktas som BGP:s exklusiva egendom. Leverantörens PowerPoint-presentation omfattas inte av denna överlåtelse.

3.1.3. Leverantören överlåter härmed alla ekonomiska rättigheter, inklusive upphovsrätten, till Materialet till BGP. Denna överlåtelse inkluderar rätten för BGP, utan att Leverantören ska ha rätt till ersättning utöver eventuellt arvode för Tjänsten, att fritt förfoga över Materialet genom att använda, sammanställa, modifiera, översätta, göra ändringar, anpassningar och övrig bearbetning av Materialet samt att reproducera, distribuera, skapa härledda verk ifrån, publicera, vidareöverlåta, framföra och kommersiellt exploatera Materialet, helt eller delvis, på alla sätt som är tillåtna enligt gällande lag i enlighet med BGP:s verksamhetsbehov.

3.1.4. Leverantören beviljar även BGP rätten att kunna inkludera Materialet i andra verk i alla former, medier eller teknologier som nu är kända eller utvecklas i framtiden, för den fulla varaktigheten av eventuella rättigheter som kan finnas i Materialet.

3.2. Ideell upphovsrätt

3.2.1. Leverantören innehar den ideella upphovsrätten till manus och innehåll som leverantören skapar och som ingår i Materialet. Leverantören efterger härmed denna rätt på så sätt att BGP under en period av tio (10) år från datumet för undertecknandet av detta Avtal, har rätt att använda Materialet utan att namnge Leverantören som dess upphovsman. Efter denna tioårsperiod återgår rätten till erkännande fullt ut till Leverantören. Detta avstående från rätten att bli namngiven är inte att betrakta som ett avstående från Leverantörens övriga ideella rättigheter.

3.3. Nyttjanderätt till kursdokumentation

3.3.1. Leverantörens upphovsrätt till innehållet i kursdokumentationen ska kvarstå. Nyttjanderätten innebär inte en överlåtelse av upphovsrätten till BGP.

3.3.2. Leverantören ger härmed till BGP en nyttjanderätt till all kursdokumentation som framställs i samband med Tjänsten. Denna nyttjanderätt ger BGP rätt att, utan ytterligare ersättning utöver arvodet för Tjänsten, bearbeta, producera, sammanställa, distribuera, översätta, göra ändringar, anpassningar och förfoga över kursdokumentationen i sin verksamhet.

3.3.3. Leverantören är införstådd med att kursdokumentationen kommer att anpassas till BGP:s grafiska profil och mallar. Alla ändringar ska ske på ett sätt som respekterar Leverantörens ideella rättigheter och ska inte anses förvanska det ursprungliga innehållet.

3.3.4. Upphovsrätten till BGP:s grafiska profil, mallar och liknande material som används i samband med kursdokumentationen kvarstår hos BGP.

3.4. Ansvar för upphovsrättsintrång

3.4.1. Leverantören garanterar att Materialet är förenligt med gällande upphovsrättslagstiftning och att BGP:s användning av Materialet inte i något sammanhang innebär intrång i tredje parts rättigheter samt att Leverantören har rätt att överlåta de rättigheter som anges i dessa Villkor.

3.4.2. BGP ska hållas skadelös och skyddas från alla krav, skador, förluster, kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader, som kan uppstå på grund av bristande efterlevnad av dessa garantier från leverantörens sida.

3.5. Övriga rättigheter

3.5.1. Rätten till eventuella bilder, ljudinspelningar och videoinspelningar som tas av anställd på BGP eller av konsult anlitad av BGP vid utförande av uppdraget, ska tillfalla BGP.

3.5.2. Leverantören förbinder sig att inte använda, kopiera, reproducera, modifiera, översätta, publicera, sända, distribuera, utföra, visa, sälja eller på annat sätt använda några av BGP:s varumärken utan BGP:s uttryckliga skriftliga samtycke, förutom i den utsträckning som är nödvändig för att utföra Leverantörens uppdrag enligt dessa Villkor.

3.5.3. Leverantören förbinder sig att inte använda något av Materialet på ett sätt som kan skada BGP:s varumärken.

4. Marknadsföring

4.1. BGP ska ha rätt att nyttja Materialet, helt eller delvis i alla typer av media för användning i marknadsföring av BGP.

4.2. I marknadsföring kan Leverantören komma att synas med namn och bild (inklusive rörlig bild). Leverantören samtycker i enlighet med lagen om namn och bild i reklam till att dennes namn och bild (inklusive rörlig bild) används i all sorts marknadsföring.

5. Sekretess

5.1. Parterna förbinder sig att inte avslöja konfidentiell information för utomstående part, vare sig det är en fysisk eller juridisk person, myndighet eller organisation med undantag för de fall då den konfidentiella informationen måste lämnas till myndighet på grund av tvingande lagstiftning.

5.2. Part som mottar konfidentiell information får endast använda informationen för det syfte som informationen mottagits. Informationen får inte heller användas för eget affärsmässigt syfte.

5.3. Sekretessåtagandet enligt detta Avtal omfattar även anställda hos Parterna, konsulter hos Parterna, och andra personer inom Parts organisation som kan få ta del av konfidentiell information. Vardera Part ansvarar för att lämpliga sekretessåtgärder vidtas mot sådana personer.

5.4. Sekretessåtagande enligt detta Avtal gäller under avtalsförhandlingar och hela sam-arbetets längd och för en tid om tio (10) år efter senast avslutat uppdrag.

6. Hantering av personuppgifter

6.1. Parterna åtar sig att behandla dessa personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 och övrig lag och myndighetsföreskrifter på området. Se även BGP:s Integritetskyddspolicy.

7. Force majeure

7.1. Förfördelad Part har inte rätt att häva avtalet eller göra andra påföljder gällande med anledning av den andre Partens avtalsbrott i det fall den kontraktsbrytande Parten kan visa att avtalsbrottet beror på ett hinder utanför dennes kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets undertecknande och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2. Ett sådant hinder (”force majeure”) kan vara men är inte begränsat till krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller strejk, myndighetsåtgärd, plötsligt ändrad lagstiftning, terroristhandling, natur- eller industrikatastrof, omfattande smittspridning, epidemier, brand, svåra väderleksförhållanden, översvämningar, avbrott i IT-infrastrukturen, tekniska problem och kan även inkludera arbetskonflikt som rör tredje part.

7.3. En Part som hindras att fullfölja sina avtalsrättsliga förpliktelser med anledning av force majeure ska lämna motparten ett skriftlig meddelande om hindret inom skälig tid från det att Part fått reda på eller borde ha fått kännedom om hindret. I meddelandet ska Part även upplysa motparten om hur länge Parten förutspår att hindret kommer att bestå och hur det påverkar Parts möjlighet att fullfölja avtalet. Om den kontraktsbrytande Parten inte lämnar ett sådant meddelande som redogjorts för ovan inom skälig tid, har den förfördelade Parten trots bestämmelserna i första stycket rätt till ersättning för den påvisbara skada som kunde ha undvikits om denne hade fått meddelandet i tid.

7.4. I det fall hindret kommer att bestå under en sådan tid att den förfördelade Partens huvudsyfte med att ingå detta avtal går förlorad och den kontraktsbrytande Parten borde eller måste ha insett det, har den förfördelade Parten rätt att häva avtalet. Avtalet upphör då omedelbart att gälla. Prestationer mellan Parterna som utbytts och vilka kan återgå ska då återgå. Vid en sådan hävning kan skadestånd endast utkrävas om den kontraktsbrytande Parten brustit i sin skyldighet att lämna skriftligt meddelande om hindret inom skälig tid enligt tredje stycket.

8. Tvist

8.1. Skulle det i Villkoren eller övriga avtalshandlingar förekomma oskäliga bestämmelser ska dessa i första hand jämkas och tillämpas i dess skäliga form. Vid jämkning av avtalsbestämmelse eller ogiltigförklaring av avtalsbestämmelse ska övriga avtalsvillkor gälla oavkortat.

8.2. Tvist avseende tolkningen eller tillämpningen av avtal på vilket Villkoren är tillämpliga ska avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol i den ort där BGP har sitt säte för det fall Parterna inte enas om skiljeförfarande alternativt förenklat skiljeförfarande.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE