Miljörätt | Kurser och utbildningar | BG Institute

Sök utbildningar

Miljörätt – handfast juridisk utbildning

25 mars 2020

BG Institute erbjuder utbildningar inom miljörätt för dig som arbetar i ett yrke där miljöpåverkan är en faktor. Det kan vara som anställd på ett fastighetsbolag, ett företag som arbetar med markprojektering eller något helt annat. Reglerna i miljöbalken påverkar stora områden av samhället idag och uppdateras dessutom ofta.

Alla kurser inom miljörätt hittar du här!

Att skaffa dig grundläggande juridiska kunskaper i aktuell miljörätt och hur de påverkar ditt yrkesområde är därför en god väg att gå, och våra utbildningar i miljörätt är den bästa utgångspunkten.

BG Institute är ett av landets största utbildningsföretag på det juridiska området, och våra föreläsare är alla experter inom sina områden, så även inom miljörätt. Kunskaperna du tillgodogör dig hos oss är uppdaterade och relevanta, för att kunna appliceras i det moderna arbetslivet och utbildningen sker både i föreläsnings- och i diskussionsform för att de verkligen ska fastna.

Fastighetsbolag måste ha koll på miljörätt

Är du verksam inom fastighetsbranschen så vet du säkert att miljöfrågor är något som har en tendens att dyka upp i nästan alla fastighetsaffärer eller projekt, vare sig det rör sig om byggentreprenader eller transaktioner. Därför finns det så klart många skäl att fokusera på miljöfrågorna redan från början, till exempel vilka miljörisker som finns på fastigheten och vilka kostnader för till exempel marksanering som dessa kan leda till.

Vår kurs i transaktionsrelaterad fastighets- och miljörätt ger dig de verktyg du behöver för att på ett strukturerat sätt kunna identifiera och bedöm vilka risker som finns på det miljörättsliga området. Utbildningen passar dig som är arbetar för ett fastighetsbolag, men även dig som är mäklare eller jobbar på till exempel en bank eller något annat låneinstitut och snabbt vill kunna utvärdera miljörisker på en fastighet för att kunna behandla en låneansökan.

Miljörättsliga regler vid avfallshantering

Avfallshantering är kanske det ämne som de flesta av oss förknippar med miljörätten. Man kan med fog säga att det var de ökade utsläppen och den storskaliga illegala dumpningen av miljöfarligt avfall under 1900-talet som gav upphov till FN-mötet kring miljön i Stockholm 1972, som i sin tur var startskottet för modern miljörätt och internationell lagstiftning på området.

Vår kurs i miljörättsliga regler vid avfallshantering ger en initierad och uppdaterad överblick över vilka regler som finns idag, inklusive autentiska rättsfall, påföljder och vilka slutsatser som kan dras av dessa.

Efterbehandlingsansvar – ett svårlöst problem

I Sverige finns ungefär 80 000 förorenade områden, där ansvaret för sanering är oklart. Efterbehandlingsansvaret är ett synnerligen snårigt rättsområde, där otydligheterna tyvärr ofta leder till att miljörisker inte åtgärdas utan i stället bollas mellan olika instanser. Vem ansvarar till exempel för föroreningar på en fastighet där de som orsakat föroreningarna sedan länge är är död och begraven? Kan ett företag hållas ansvarigt?

Vi erbjuder en utbildning kring vad Miljöbalken säger om efterbehandlingsansvaret, som är till stor nytta för dig som arbetar med miljörätt antingen som jurist, sakkunnig eller anställd på ett fastighetsbolag. Kursen syftar till att ge dig tillräckligt med information om efterbehandlingsansvaret för att kunna hjälpa enskilda klienter eller organisationer att förutse var efterbehandlingsansvaret troligen kommer att hamna.