Nödvändigt att vara uppdaterad om det nya sjätte kapitlet i miljöbalken -  BG Institute

Sök utbildningar

Nödvändigt att vara uppdaterad om det nya sjätte kapitlet i miljöbalken

6 mars 2018

Den 1 januari i år trädde det nya sjätte kapitlet i miljöbalken i kraft. Ändringarna i kapitlet är omfattande; kapitlet har fått en helt ny struktur och en hel del nya begrepp. Med anledning av dessa förändringar har BG Institute tillsammans med föreläsarna Björn Hellman och Jennifer Jarebro tagit fram kursen Nya 6:e kapitlet i miljöbalkenVi har pratat med föreläsarna och ställt några frågor kring kursen och nyheterna i miljöbalken.

Vad är den största nyttan med att gå er kurs?

-Ändringarna i det sjätte kapitlet innebär bland annat att hela kapitlet har fått en ny struktur och att en hel del nya begrepp har införts. För yrkesverksamma som arbetar med miljöbedömningar och tillståndsärenden är det därför nödvändigt att vara uppdaterad om det nya kapitlet. Vår kurs ger en ingående beskrivning av den nya lagstiftningen och de förändringar som följer av denna.

Behöver man några förkunskaper för att på bästa sätt tillgodogöra sig kursen?

-Nej, några särskilda förkunskaper krävs inte för att tillgodogöra sig kursen. Eftersom det nya sjätte kapitlet innebär en helt ny struktur kommer vi under kursen gå igenom hela den aktuella lagstiftningen utförligt.  Vi kommer även att redovisa en kort bakgrund till lagstiftningen.

Har nyheterna i miljöbalken inneburit några omedelbara konsekvenser som man måste ha koll på?

-Ja, exempelvis för det fall att länsstyrelsen enligt 6 kap. 26 § miljöbalken beslutar att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas få en betydande miljöpåverkan, blir det nu tillräckligt att upprätta en så kallad ”liten miljökonsekvensbeskrivning”. En liten miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de upplysningar som behövs för att kunna bedöma de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. Detta kan bespara verksamhetsutövare mycket pengar då arbetet med en tillståndsansökan blir mindre omfattande.

Kan ni berätta kort om konsekvenserna som kan följa av bristfällig efterlevnad?

-Konsekvenserna vid exempelvis ett bristfälligt genomfört samråd kan bli att en tillståndsansökan i sin helhet avvisas eller avslås. Det kan innebära att samrådet måste genomföras på nytt med följden att eventuella tidsplaner förskjuts väsentligt. En tidsförskjutning kan i många fall medföra betydande konsekvenser och kostnader.

Skiljer sig ingången till kursen beroende av om man kommer från offentlig eller privat sektor?

-Kursen ger en grundläggande genomgång av rättsområdet som är anpassad för att tilltala alla yrkesverksamma inom området, både från offentlig och privat sektor. Därtill innehåller kursen ett antal fördjupade avsnitt som, beroende på kursdeltagarens arbetsområde, kan vara särskilt intressant för vissa. Självklart kommer det också att finnas utrymme för deltagarna att ställa frågor för att alla ska lämna kursen med den information de hoppats få.


Björn Hellman är anställd på Advokatfirman Åberg & Co sedan år 2012. Han är advokat och delägare i advokatfirman. Jennifer Jarebro är anställd på advokatfirman sedan år 2017 och arbetar som biträdande jurist.

Verksamheten på Advokatfirman Åberg & Co är inriktad på miljö- och fastighetsrätt. Både Björn och Jennifer arbetar nästintill uteslutande med uppdrag inom dessa rättsområden. Många av uppdragen avser miljörättsliga tillståndsärenden, men även tvistelösning och förhandlingar förekommer. De flesta av advokatfirmans uppdragsgivare återfinns i näringslivet samt bland statliga verk, myndigheter och kommuner.

Läs mer om deras kurs Nya 6:e kapitlet i miljöbalken här!