Nya lagändringar om hållbarhetsregler

Sök utbildningar

Nya lagändringar om hållbarhetsregler

17 mars 2016

hallbarhet

I sommar inför regeringen lagändringar om hållbarhetsrapportering baserat på ett EU direktiv från hösten 2014. Det innebär det att alla svenska företag grundligt ska redogöra för hur de arbetar med en rad hållbarhetsfrågor. De primära områdena är miljöfrågor, sociala frågor, frågor om anställning och arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och mutor. Samtliga av dessa områden täcks av juristens ansvar, oavsett vilken typ av jurist du är. Med en så pass vidsträckt och komplex lagändring gäller det att veta vad som komma skall.

Lagändringarna gäller rapporteringen av icke-finansiell information och mångfaldspolicy. I Sverige föreslås att alla stora företag, företag av allmänt intresse och sådana moderföretag i stora koncerner ska upprätta en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar. Vidare föreslås att vissa noterade bolag i sin bolagsstyrningsrapport ska upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas i fråga om styrelsen. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

Lagändringarna och EU-direktivet baseras på ett samhällsintresse av att företagens verksamhet ger en tillväxt som är hållbar på lång sikt. Frågor om miljö, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden och motverkande av korruption får en allt större plats i diskussioner om företagens verksamhet och om styrningen av dem. Ett exempel är uppmärksammandet av arbetsförhållanden hos underleverantörer, särskilt förekomsten av barnarbete. De senaste årens problem i finansvärlden har också bidragit till en ökad medvetenhet om fördelarna med långsiktigt och aktivt ägande och hur företagens styrning hänger ihop med samhällsfrågor.

Med tanke på vidden av förändringar de nya hållbarhetsreglerna kan komma att innebära håller vi en e-Learningutbildning inom området.

e-learningutbildningen leds av advokat Jonas Wiberg. Jonas är specialiserad inom arbetsrätt och har omfattande erfarenhet av såväl rådgivning som att företräda klienter.

Läs mer och se trailer för e-Learningutbilningen om de nya hållbarhetsreglerna här