Processrätt | Utbildningar för jurister | BG Institute

Sök utbildningar

Processrätt – kvalificerade utbildningar

25 mars 2020

Du som är advokat eller jurist och deltar i domstolsprocesser och skiljeförfaranden har mycket att vinna på att titta igenom vårt kursutbud inom processrätt. Våra utbildningar och kurser inom processrätt erbjuder både djupdykningar i specifika ämnen och omfattande överblick av processrättens alla delar.

Alla kurser inom processrätt hittar du här!

BG Institute är en av Sveriges ledande privata utbildare inom juridik. Våra utbildningar i processrätt hålls ständigt uppdaterade med den senaste informationen och lagändringarna. Det innebär att du alltid får tillgång till det allra senaste inom processrätt och kan gå direkt ut från kursen och in i rättssalen viss om att du är uppdaterad. Våra föreläsare är själva advokater, jurister, juridikprofessorer och justitieråd och sitter inne med både djup kunskap och gedigen erfarenhet kring rättsprocesser. 

Processrätt är ett brett område

Processrätt behandlar förfarandet vid domstolar och skiljedomsförfaranden. Alla advokater och jurister som representerar klienter eller åklagarsidan i en rättegång eller ett tvistemål kommer i kontakt med processrätten. Såväl civila processer som tvistemål och brottmål och offentlig rätt som förvaltningsmål utgör den stora del av juridiken som är processrätt.

Det finns således mycket att lära ut, och med ett så stort område finns så klart också alltid  ny utveckling och nya rön att ta del av. Vårt breda kursutbud inom processrätt ser till att du alltid har stor chans att hitta en utbildning i ett ämne som är relevant för dig.

Djupdykningar i processer

Vi har flera utbildningar som riktar sig speciellt till advokater som verkar inom specifika områden av juridiken. Några exempel är skadeståndsprocesser, hyrestvister, försäkringstvister och fastighetsrättsliga tvister. Utbildningarna går grundligt igenom de olika processerna och fokus ligger på att ge de deltagande juristerna verktyg för hur de praktiskt bör gå tillväga för att på bästa sätt tjäna sina klienters syften.

Att processa i tvistemål kräver inte bara djupgående kunskaper inom ett flertal till varandra relaterade ämnen, det fordrar också insikt i hur själva processen går till. Med en av våra djupgående kurser i processrätt tillgodogör du dig allt detta.

Retorik och konsten att övertyga domaren

En advokat ska dock inte bara vara kunnig inom sitt område och ha en god kännedom om hur den aktuella processen går till. En av de viktigaste egenskaperna hos en duktig advokat är dessutom en god retorisk förmåga. Medan man kan födas med mer eller mindre av naturlig fallenhet för vältalighet och förmågan att övertyga andra med hjälp av argumentation, så är retorik i mångt och mycket någonting man kan lära sig, öva på och nå framgång.

Vi erbjuder retorikkurser för jurister, som helt och hållet fokuserar på juridisk argumentation och vad en framgångsrik advokat behöver i form av retoriska tekniker. Vår föreläsare Per Furumo är en ofta anlitad föreläsare inom retorik, och vi garanterar att du efter denna utbildning kommer att vara en bättre retoriker med större möjligheter att påverka domare och nämndemän i en rättsprocess.

Processrättslig nyhetsdag

Du är också varmt välkommen till vår årliga nyhetsdag om processrätt, där vi går igenom aktuella fall, kommande lagändringar och ny praxis på det processrättsliga området. Våra nyhetsdagar är informativa och alltid mycket populära, så boka din plats så snart du kan!