Psykosociala risker och ett gränslöst arbetssätt

Sök utbildningar

Psykosociala risker och ett gränslöst arbetssätt – arbetslivets stora framtida utmaningar

13 december 2016

COLOURBOX4881485_alt

I vårt moderna Sverige har jobbrelaterade sjukskrivningar förändrats i takt med vad som verkar vara en annorlunda sorts arbetsbelastning och ökad psykisk påfrestning jämfört med tidigare. Som arbetsgivaren har du det yttersta ansvaret att vidta åtgärder för att förebygga psykosociala risker och annan ohälsa på arbetsplatsen.

I en undersökning från Kommunalarbetaren, (publicerad 16 november 2016) framgick att antalet sjukskrivningar på grund av stress har dubblerats mellan 2009 och 2015. Därtill rapporterade Försäkringskassan att antalet sjukfall ökade mellan 2010 och 2015, varav sjukfall med anledning av psykiatriska diagnoser utgjorde 59 procent av ökningen. Stressreaktioner är den diagnos som ökar mest.

Den ökade stressen kan bland annat bero på hög personalomsättning. Medarbetare får fylla ut varandras roller, utföra uppgifter som vanligtvis fördelats på ytterligare två till tre personer, men inom samma tidsram som tidigare. I somliga fall kan andra andra psykosociala risker ligga till grund för yrkesrelaterad stress och psykisk påfrestning. Dåliga relationer till kollegor eller chefer, mobbing på arbetsplatsen, motstridiga krav eller otydliga roller som inverkar negativt på den enskilde medarbetaren och dennes prestation är exempel på detta.

Samtliga av dessa problem är förstås bekymmersamma, och ska inte i någon utsträckning förringas. Det faktum att antalet sjukskrivningar på grund av psykosociala faktorer har ökat kraftigt under det senaste årtiondet är enligt arbetsmiljöexperten Per Axell oroväckande. Arbetsgivare har vinning i att kontinuerligt förebygga och motverka de psykosociala riskerna på en arbetsplats. Inte minst gäller detta för att minska antalet sjukskrivningar men också för att skapa en trivsam arbetsmiljö.

En annan alltmer betydelsefull aspekt är vår tids digitalisering och ständiga uppkoppling, som tillför ytterligare en dimension av arbetslivets framtida utmaningar. Ständig uppkoppling till telefoner och datorer suddar ut gränserna mellan arbetstid och fritid för många av oss.  Det skapar ett gränslöst arbetssätt. Vi är ständigt tillgängliga och nåbara. Inte bara av vänner och familj men även av chefer eller kollegor som behöver oss. Kring detta konstaterar arbetsmiljöexperten Per Axell att det finns ett ömsesidigt ansvar från både arbetsgivare och arbetstagare att sätta tydliga gränser för arbetsbördan och dess omfattning. Vilket i sin tur självklart förutsätter en god relation mellan den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren.

I slutändan är det arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret att säkerställa en trivsam arbetsmiljö för samtliga anställda. Nyckeln till att förebygga stress och annan ohälsa ligger därför i att kontinuerligt bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är ett arbete som bland annat innefattar att:

  1. Undersöka arbetsmiljön
  2. Göra en riskbedömning
  3. Vidta åtgärder, skriv en handlingsplan
  4. Kontrollera att åtgärderna har fungerat

Arbetsmiljöverket erbjuder checklistor för att bistå dig som är arbetsgivare i ditt systematiska arbetsmiljöarbete. Men hur implementerar man detta praktiskt på sin arbetsplats?

Per Axell ger i kursen Chefens arbetsmiljöansvar djupgående kunskap om lagstiftningen kring det arbetsmiljöansvar du som chef behöver ta. Du får också praktiska kunskaper för ett framgångsrikt proaktivt arbetsmiljöarbete. I kursen Organisatorisk och social arbetsmiljö – Arbetsmiljöverket inspekterar får du veta hur inspektionerna går till, och hur man svarar på olika inspektionsmeddelanden, vilket sparar administration och tid i organisationen. Du får även kunskap om hur ditt arbetsmiljöansvar och Arbetsmiljöverkets sanktionssystem mot arbetsgivare ser ut.

Behöver du lära dig att identifiera psykosociala risker och stress på din arbetsplats? Hur kan man egentligen veta när någon är stressad eller mår psykiskt dåligt? Det får du lära dig utav Michael Rangne, överläkare och specialist inom psykiatri i kursen Psykiatri för beslutsfattare. Det är en populär kurs som ger dig värdefull kunskap om att känna igen, bemöta och hantera avvikelser vid psykisk ohälsa på ett effektivt sätt.

När du väl har Arbetsmiljöverkets föreskrifter i handen är det dags att försöka omsätta det i praktiskt riktade insatser. I kursen Organisatorisk och social arbetsmiljö – Implementering på arbetsplatsen ger Michael Rangne värdefulla förslag på hur du som arbetsgivare eller chef kan agera för att öka medarbetares välmående, arbetsglädje och arbetsmotivation, bland mycket annat.