Strandnära bostadsbyggande ska bli enklare -  BG Institute

Sök utbildningar

Strandnära bostadsbyggande ska bli enklare

28 september 2017

I ett förslag som Naturvårdsverket redovisat till regeringen ska det bli lättare för landsbygdsutveckling och bostadsbyggande i attraktiva lägen utanför storstadsområden. Förslagets regeländringar ger en ”bra avvägning” mellan större möjligheter till byggande och upprätthållande av strandskyddet.

I en artikel från Dagens Juridik häromveckan uppges att Naturvårdsverkets förslag till regeringen kommer göra strandnära bostadsbyggande enklare. Förslaget har tagits fram i samband med kritik från bland annat kommuner som hävdar att strandskyddet hindrar deras handlingsutrymme vid nybyggnationer. LIS har också fått kritik för att vara oklart och rättsosäkert. Dessutom anser kritiker att strandskyddet är en krånglig och onödig inskränkning av äganderätten.

Syftet med ändringarna är att göra bedömningarna om vad som är ett så kallat LIS-område mer flexibla. Jämfört med dagens regler om att LIS-områden ska ha en ”begränsad omfattning” anser Naturvårdsverket att områdena ska avgränsas ”utifrån syftet med strandskyddet”. Detta kan innebära att områdena geografiskt blir större. Det kommer också innebära skärpt restriktivitet för tätort.

Naturvårdsverket påpekar ändringsförslagen inte handlar om tillväxt utan om att i många områden ”kunna behålla de värden, till exempel samhällsservice, som finns på orten”.

LIS-reglerna som funnits sedan 2009 innebär att kommunerna i sin översiktsplan kan peka ut områden som bedöms lämpliga för landsbygdsutveckling. Inom LIS-områden gäller lättnader i strandskyddet. Successivt används LIS-reglerna också allt mer för att bevilja strandskyddsdispenser.


Fördjupa din kunskap om hur rättigheter i fastigheter utövas och uppstår!
Under våren 2018 håller vi kursen Rättigheter och marksamverkan med uppskattade succéparet professor Ulf Jensen och lantmätare Fredrik Warnquist. Kursen ger dig en praktisk och professionell översikt inom arrende, tomträtt, servitut, vägrätt, ledningsrätt och marksamverkan.