Bestämmelserna i JB 7 kap är grundläggande för förståelsen av JB:s nyttjanderätter vars systematik utgår från detta kapitel med specialkapitel för arrenden, hyra och tomträtt.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,54 av 5,0 ⭐


7 kapitlet jordabalken gäller även för servitut. Det innehåller grundläggande bestämmelser för nyttjanderätter och avtalsservitut samt är ensamt normerande för så kallade allmänna nyttjanderätter. Kapitlet omnämns trots dess grundläggande karaktär ofta som bortglömt eller svårt. Vid kursen sker en genomgång av kapitlets olika paragrafer och rättspraxis redovisas.

Föreläsare är advokat Nils Larsson, och under dagen kommer du bland annat få kunskap om:

 • Betydelsen av de krångliga och ofta bortglömda grundläggande reglerna i JB 7 kap ur ett såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv.
 •  Tillämpningsområdet för JB 7 kap
 •  Betydelsen av inskrivning.
 •  Vad som avses med ”annan nyttjanderätt” i JB 7 kap 1 §
 •  Vad som gäller för de så kallade oäkta nyttjanderätterna i JB 7 kap 3 §
 •  Andrahandsnyttjanderättshavarens rättsliga ställning
 •  Parternas möjligheter att förfoga över upplåtelsen genom ändringsavtal
 • Regler om maxtid för upplåtelse och verkan av att upplåtelsetiden överskridit sådan tid
 •  Hur upplåtelsen står sig mot andra upplåtna rättigheter som konkurrerar om samma befogenhet inom den upplåtna fastigheten
 •  Hur upplåtelsen och tilläggsavtal står sig när fastigheten övergår på annan.
 •  Hur upplåtelsen står sig vid exekutiv auktion.
 •  Hur upplåtelsen påverkas av ändrad fastighetsindelning
 •  Fastighetsägarens ansvar som part för upplåtelsen efter det att han överlåtit fastigheten

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, fastighetsjurister och alla andra som arbetar med frågor om upplåtelser av fastighet eller fastighetstransaktioner.

Kursmaterial:

Specifikt för kursen framtagen digital kursdokumentation ingår i kursavgiften. Du behöver även boken Jordabalken 7 kap. : en kommentar – De allmänna bestämmelserna om nyttjanderätt och servitut m.m., som inte ingår i kursavgiften. Denna kan beställas på Bokus.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

– JB 7 kap 1-6 §§ samt 31 §
– Kapitlets tillämpningsområde – allmänna regler för arrende, hyra, tomträtt och annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk kraft
– Rätten till inskrivning
– Maxtid för avtalsbindning
– Andrahandsupplåtelser

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

– JB 7 kap 7-8 §§
– Verkan av parternas förlängning av upplåtelsetiden samt ändringar och tillägg till avtalet

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

– Upplåtna rättigheters inbördes ställning – rättigheter konkurrerar om samma befogenheter
– JB 7 kap 25-26 §§
– Rättighetens upphörande i vissa fall

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

– Upplåtelsens ställning när äganderätten till fastigheten övergår på annan samt hur detta påverkar parternas ställning och rättigheter
– Verkan av ändrad fastighetsindelning

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 2 februari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Nils Larsson
Advokat
Läs mer