Under senare år har det förekommit flera uppmärksammade fall där ledande befattningshavare i företag som Telia, Bombardier och Lundin Petroleum blivit misstänkta, och i vissa fall åtalade, för brott med koppling till den affärsverksamhet som dessa företag bedrivit. Att ledande befattningshavare, inklusive bolagsjurister, blir föremål för åtal för brott med koppling till affärsverksamheten är alltså inte något unikt och vi rör oss i en riktning där samhällets krav på ansvarsutkrävande blir allt tydligare.

Frågan om vem som bär det straffrättsliga ansvaret i ett företag när brott begås i affärsverksamheten är emellertid komplicerad. Om en ledande befattningshavare blir misstänkt för brott ställs företaget också inför flera svåra frågor när det gäller den praktiska hanteringen och de ekonomiska konsekvenserna för företaget kan bli betydande. Om företaget blir föremål för tvångsåtgärder (t.ex. en husrannsakan) ställs vidare särskilda krav på företagets agerande. Att sådana åtgärder från brottsbekämpande myndigheter ofta föranleder omfattande massmedial uppmärksamhet är tydligt utifrån den husrannsakan som Ekobrottsmyndigheten genomförde mot Swedbank och detta fall visar också att företag noggrant måste överväga hur en sådan situation hanteras på bästa sätt.

Denna kurs tar sikte på hur företag bör hantera frågor med koppling till affärsrelaterad straffrätt och är särskilt lämplig för personer i ledande ställning (inklusive vd, ekonomichef, HR-chef eller motsvarande), bolagsjurister samt den som är verksam inom compliance/regelefterlevnad.

Som deltagare får du kunskap om hur du i praktiken bör förhålla dig till frågor med koppling till affärsrelaterad straffrätt, såsom vem som bär straffansvaret inom företaget när brott begås i affärsverksamheten, hur företaget bör agera om en ledande befattningshavare blir misstänkt för brott, vilka ekonomiska påföljder som kan bli aktuella för företaget om brott begås i affärsverksamheten samt vilka åtgärder som bör vidtas om företaget blir föremål för tvångsåtgärder (t.ex. en husrannsakan).

Syftet med kursen är att ge deltagaren praktisk vägledning för att kunna bedöma och hantera frågor med koppling till affärsrelaterad straffrätt. Denna typ av frågor är ofta väldigt komplicerade och föranleder inte sällan massmedial uppmärksamhet. För att kunna hanteras på rätt sätt krävs därför att man på förhand dels har kunskap om regelverket, dels har förståelse för den praktiska hanteringen.

Kursen har en praktisk inriktning och utgår från företagets perspektiv.

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  När brott begås i affärsverksamheten – vem i företaget bär ansvaret?

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  När ledande befattningshavare blir misstänkta för brott – hur ska
  företaget agera?

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12-45-14.15

  Pass III
  När brott begås i affärsverksamheten – vilka ekonomiska påföljder kan företaget drabbas av?

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Hur ska företag agera om polisen knackar på dörren och vill genomföra en husrannsakan?

 • 16.00-

  Kursen avslutas