Praktiskt verksamma jurister kommer ofta i kontakt med aktieägaravtal och detta avtal är ytterst viktigt för klienten. Stora värden – kanske klientens hela livsprojekt – riskerar att gå förlorade om avtalet inte är adekvat utformat.

Utifrån tre mallavtal gås alla centrala bestämmelser i aktieägaravtalet igenom, med inriktning på vad som är ”best practice” vid aktieägaravtal. Kursen behandlar även rättsliga frågor såsom aktieägaravtalets förhållande till den underliggande bolagsrätten. Vad innebär egentligen den så kallade separationsprincipen? Riskerar bestämmelser i aktieägaravtalet att bli utan verkan om de står i strid med bolagsrättsliga regler?

Kursen vänder sig både till den som utformar aktieägaravtal och den som i egenskap av tvisteombud kommer i kontakt med avtalstypen. De avtal som används är de mallar som Norstedts Juridik tillhandahåller i kommenterad form under varumärket Crito. Mallarna i Crito är utformade och kommenterade av Christer Danielsson.

Kursen passar dig som söker såväl en översikt av praxis som fördjupning inom vissa centrala punkter gällande aktieägaravtal.


Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, revisorer, företagare, bolagsjurister med flera.


Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Situationer där aktieägaravtal förekommer. Rättslig reglering, bl. a innebörden av separationsprincipen
  Typsituationer (50/50, 60/40, 40/30/30)

 • 10.15 - 12.00

  Bolagsstyrningsfrågor: Styrelsens sammansättning, beslutsfattande i styrelse och på bolagsstämma, dead lock

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Ägarförändringsfrågor: Överlåtelseförbud, hembud och förköp, tag along, drag along.

 • 14.45 - 16.00

  Övriga frågor: Inlösen vid avtalsbrott och andra situationer, finansieringsfrågor, vinstdisposition, tvistelösning mm