I denna kurs fokuserar professor Erik Nerep på att presentera förklaringar och lösningar till de aktiebolagsrättsliga nyckelfrågor som är de vanligast förekommande.

Livesändning – kurstillfället den 3 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Syftet är att få insikt i de aktiebolagsrättsliga nyckelfrågor som är de viktigaste, vad de innebär i praktiken, samt att få en verktygslåda med framgångsrika exempel och lösningsförslag.

De nyckelfrågor som behandlas under kursdagen presenteras enligt nedan:

• Vilken aktiebolagsrättslig relevans har ett avtal mellan aktieägare? Vad om avtalet innehåller bestämmelser om hur vissa beslut ska fattas, om skyldighet för ägarna att tillskjuta kapital vid så kallad kritisk kapitalbrist, om att vissa minoritetsrättigheter i aktiebolagslagen inte ska gälla?

• Kan ett aktieägaravtal ses som ett tredjemansavtal och ge aktiebolaget rättigheter?

• Under vilka förutsättningar kan ett aktiebolagsrättsligt ansvarsgenombrott, innebärande att aktieägarna eller styrelseledamöterna ska svara för bolagets förpliktelser, åstadkommas? Vilka är förutsättningarna för att ägarna av eller styrelseledamöterna i ett så kallat processbolag kan bli ansvariga på grund av ett ansvarsgenombrott?

• När tillämpas den aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen och när tillämpas likabehandlingsprincipen (generalklausulerna)?

• Vad kan man göra för att förhindra att styrelsen verkställer ett ogiltigt styrelsebeslut, exempelvis på grund av jäv, eller på grund av att beslutet står i strid med likhets- eller likabehandlingsprinciperna?

• Vilka begränsningar av rätten att fritt överlåta sina aktier i ett bolag är tillåtna/möjliga? Vad gäller om hembudsförbehållet?

• Kan en styrelse med behörighet besluta om utförsäljning av alla bolagets tillgångar eller måste bolagsstämman fatta beslut i sådana frågor?

• Är ett åtagande att teckna sig för aktier rättsligt bindande? Vad gäller om emissionsgarantier?

• Är formlösa värdeöverföringar lagliga/giltiga? Vad gäller om efter- och förskottsutdelning samt koncernbidrag? Är dessa utdelningsformer lagliga/giltiga, och i så fall under vilka förutsättningar?

• Är formbestämmelserna i ABL 18 kap. tvingande, det vill säga obligatoriska eller absolut obligatoriska?

• Vilket ansvar har en revisor att anmärka på förskottsutdelning, koncernbidrag, underlåtenheten att uppfylla formkraven i ABL 18 kap.?

• Vad gäller om kritisk kapitalbrist enligt ABL 25 kap.? Vad händer om den kritiska tidpunkten passeras? När och under vilka förutsättningar upphör ansvarsperioden att löpa? Vad menas med ansvar för ”nya förpliktelser”?

• Under vilka förhållanden kan en revisor med framgång göra gällande regressrätt mot styrelseledamöter och andra när revisorn gjorts skadeståndsansvarig?

Målgrupp:

Advokater, bolagsjurister, revisorer och redovisningskonsulter.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I

 • 10.30 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas