Under en intensiv och praktiskt utformad kursdag kommer föreläsare Anders Lagerstedt att gå igenom de viktigaste reglerna på området aktiebolagsrätt. Kunskap som är nödvändig för de utmaningar som din yrkesroll medför.

Fokus kommer att ligga på utvalda svåra regler och frågor som alla praktiker förr eller senare möter. Exempelvis behandlas de ständigt aktuella frågorna; Vilka åtgärder måste vidtas vid kapitalbrist? Hur ser ansvarsfrågorna ut – särskilt i ljuset av aktuell rättspraxis? När är en vinstutdelning lovlig- olovlig? Låneförbudets gränser och påföljder? Samtliga frågor som behandlas ger Dig som deltagare nödvändiga kunskaper som Du kan tillämpa i Ditt vardagliga arbete.

Kursen kommer även att behandla nyheter, rättspraxis och eventuella förändringar i aktiebolagslagen samt ge en översikt av de frågor som anses mest aktuella just vid tiden för själva kurstillfället. Särskilt kommer denna genomgång att ske ur praktikerns synvinkel, med utrymme för diskussioner. Kursdagen är således mycket praktiskt utformad med syfte är att ge Dig som deltagare verktyg och kunskap i centrala och särskilt utvalda komplicerade frågor.

SOM DELTAGARE FÅR DU KUNSKAP OM

 • Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist
 • Värdeöverföringar, formenliga och formlösa?
 • Låneförbudets gränser och påföljder
 • Ansvarsgenombrott – vad gäller och var är utvecklingen på väg?
 • Aktuella och centrala frågor, rättspraxis samt nyheter på området

MÅLGRUPP

Revisorer och redovisningskonsulter, jurister och advokater


 

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Aktiekapitalet som borgenärsskydd.
  Ansvarsgenombrott- vad gäller och var är utvecklingen på väg?

 • 10.15 – 12.00

  Tvångslikvidation i olika situationer
  Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist
  Varningssignaler
  Styrelsens uppgifter
  När ska kontrollbalansräkningen vara upprättad? Kontrollbalansräkningens syfte och formkrav
  Åtgärder i det ordinarie bokslutet för att undvika tvångslikvidation
  Ansvaret för inträdande och utträdande styrelseledamöter

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Vinstutdelningens gränser
  När är vinstutdelning lovlig – olovlig
  Formenliga och formlösa värdeöverföringar
  Utdelning av annat än monetära medel
  Vem kan bli ansvarig för en olovlig utdelning?
  Återbetalningsplikt
  Bristtäckningsansvar

 • 14.45 – 16.00

  Aktiebolagets låneförbud
  Den förbjudna kretsen
  Förvärvslåneförbudets gränser
  Låneförbudets undantag
  Rättsföljderna vid överträdelse av låneförbudet

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.