För dig inom bygg-, anläggning och installationsbranschen som kommer i kontakt med ÄTA-arbeten erbjuder BG Institute en fördjupande kurs med fokus på ÄTA-tvister.

Livesändning – kurstillfället den 20 september kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Av de tvister som förekommer inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen, i olika avtalsled, är det två typtvister som är i särklass vanligast – ÄTA-tvister (i vid mening, rätteligen regleringar av ersättning och tid av olika slag), respektive tvister om ansvar för fel, förseningar, följdskador och annat. Denna kurs har sitt huvudfokus mot ÄTA-tvister, där mycket kan vinnas och sparas genom fullgoda insikter om innehållet i standardbestämmelserna när det gäller ÄTA-frågor. Detta sönderfaller sedan bland annat i frågor vad som rätteligen utgör ÄTA och andra regleringar, om vad parterna har att iaktta när det gäller den administrativa hanteringen och hur ersättningen ska beräknas och underbyggas.

 Målgrupp:

Beställare, konsulter, entreprenörer och underentreprenader inom bygg- och entreprenadbranschen och inom alla verksamheter

Kursmaterial:

Specifikt för kursen framtagen digital kursdokumentation ingår i kursavgiften. Du behöver även boken Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt. Utg 3, som inte ingår i kursavgiften. Denna kan beställas på Svensk Byggtjänst bokhandel.


OBS! Denna kursdag pågår i 6,5 timmar.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass 1
  Omfattning enligt AB 04 - handlingarna i förfrågningsunderlaget
  - Kravet på fullständiga handlingar
  - Handlingarna kompletterar varandra (och beställarens ansvar för samordnade handlingar)
  - Motstridighet i handlingar
  - Fel i handlingar
  - Andra förutsättningsförändringar som är beställarens ansvar och som kan leda till ÄTA

 • 10.15-10.30

  Kaffepaus

 • 10.30-11.45

  Pass 2
  "Formalia" - krav skriftlig handläggning i AB 04 respektive ABT 06

  Vad händer om beställaren och/eller entreprenören inte följer "spelreglerna" exempelvis vid muntliga beställningar?

  Viss genomgång av rättspraxis i dessa frågor

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i kursavgiften)

 • 12.45-14.15

  Pass 3
  Mellanformer - utförande entreprenad men med egna förslag i entreprenörens anbud, entreprenörens medverkan under entreprenadens genomförande vid eftersökande av förbilligande lösningar och konsekvenser härav, respektive parts ansvar vid styrd totalentreprenad, incitamentsavtal - partnering

  Exempel på särskilda skrivningar i Administrativa Föreskrifter som ändrar och/eller kompletterar bestämmelser i AB 04 och ABT 06

 • 14.15-14.30

  Kaffepaus

 • 14.30-16.00

  Pass 4
  ÄTA-frågor i ABU-07, ABT-U07 och ABK 09

  Bestämmandet av ersättning, bevisbörda och dokumentation/verifikation

  Övrigt - preskription, rättsliga grunder vid tvister, visst om rättspraxis samt framtidstankar

  Avslutande diskussion