Åklagaren är skyldig att i sin stämningsansökan ange vilken gärning som den tilltalade ska dömas för. Domstolen får inte döma över en annan gärning än den åklagaren angett. Men vad menas egentligen med gärning? Hur förhåller sig de svenska reglerna till kravet i Europakonventionen om att den tilltalade ska underrättas i detalj om anklagelsen? Och vad menas med att domstolen inte får ”döma” över en annan gärning och med begreppet ”anklagelsen”?

Praxis uppvisar ett stort antal fall där domstolen har grundat sin bedömning, att den tilltalade har begått ett brott, på omständigheter som inte framgått av gärningsbeskrivningen. Hur är det möjligt? Och kan i så fall försvaret agera för att minimera risken för detta?

Domstolens prövning omfattar flera frågor. Domstolen ska pröva om den tilltalade har begått ett brott, hur brottet i så fall ska rubriceras, vilket straffvärde eller artvärde brottet har, vilken påföljd som ska bestämmas osv. Domstolens bundenhet till åklagarens gärningspåstående gäller inte i samtliga frågor. Var går gränsen? Och är domstolen skyldig att underrätta försvaret när domstolen vill gå utanför eller avvika från det som åklagaren åberopat? Kan försvaret genom sitt agerande påverka domstolens prövningsutrymme?

Kursen syftar till att ge deltagarna ingående kunskap om gärningspåståendets betydelse för domstolens prövning. Särskilt inriktas kursen på försvarets agerande för att på olika sätt minimera domstolens prövningsutrymme.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vilka krav som försvaret kan ställa på åklagarens gärningspåstående
 • Utrymmet för domstolen att tolka gärningsbeskrivningen
 • I vilka hänseenden domstolen kan avvika från gärningsbeskrivningen
 • Innebörden av den tilltalades rätt enligt Europakonventionen att få veta vad han eller hon riskerar att dömas för

Målgrupp

Advokater och andra som processar i brottmål

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Allmänt om gärningspåståendet som styrande för domstolens prövning

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Tolkning av gärningsbeskrivningen
  Betydelsen av s.k. överskottsinformation

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Särskilt om gärningsbeskrivningens betydelse vid
  - grov frids- eller kvinnofridskränkning
  - skattebrott
  - medgärningsmannaskap
  - medhjälp till brott

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Forts. på Pass III

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Roberth Nordh är en mycket kunnig och pedagogisk föreläsare. Roberths kurs var den bästa jag varit på.

Maria Nordholm Lindström

Litigate Advokataktiebolag