I Coronakrisens tid väcks frågor om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön, ett ansvar som ofta vilar på chefer.

Arbetslivet påverkas stort av den rådande pandemin till följd av Covid-19. I en extrem situation sätts vardagens rutiner ur spel när vi går in i ett krisläge. Frågor om arbetsmiljö- och straffansvar blir därför extra viktiga att hålla reda på. Misstag kan leda fram till allvarliga konsekvenser för arbetstagare och arbetsgivare. Exempelvis personal inom vård- och omsorg med bristfällig skyddsutrustning, oro för smittorisk eller arbetstagare som insjuknar och avlider som en konsekvens av virussmitta på jobbet.

Arbetsgivare, det vill säga chefer kan ställas inför domstol för arbetsmiljöbrott och då handlar det om ett personligt straffrättsligt ansvar med dagsböter och fängelse i straffskalan.

HR har en viktig roll som katalysator och samordnande funktion. De bidrar till att få det systematiska arbetsmiljöarbetet att fungera. Och sist men inte minst vara ett stöd för chefer och organisation i det arbetet.

E-kursen syftar till att medvetandegöra chefers och HR arbetsmiljö- och straffansvar i samband med Covid-19.

Målgrupp

Chefer och arbetsledare med personalansvar samt HR.

Innehåll 

  • Arbetsmiljöansvar och straffansvar – två olika saker
  • Arbetstagarens skyldighet att följa arbetsmiljöregler
  • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
  • Riskbedömning enligt AFS 2001:1 och 2018:4
  • Skyddsombudsstopp vid omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa
  • Straffansvar
  • Företagsbot
  • HR:s roll som katalysator och samordnare
  • Frågor och svar

E-kursens längd är  72 minuter.