Arrendedagen är en årlig konceptdag för dig som arbetar med eller berörs av arrenden. Dagen ger dig en bred uppdatering av det senaste inom området.

Arrendedagen 2019 innehåller information om lagstiftningsarbetet samt ny rättspraxis. Temat detta år är ändringsavtal. Alltså avtal om ändring och tillägg under avtalstiden. Alla arrendeformerna behandlas och fallgropar redovisas liksom möjliga praktiska tillvägagångssätt för att hållbart uppnå syftet. Fallgroparna är många och ämnet fortlöpande mycket aktuellt.

Under dagen presenteras och analyseras också, som alltid vid en nyhetsdag, aktuella nyheter inom arrenderätten, såsom nya rättsfall och pågående lagstiftningsarbete.

Arrendedagen 2019 kommer att behandla:

 • Nyheter och utveckling inom lagstiftningsarbetet och rättspraxis
 • Hur klassar man avtal till rätt avtalsform?
 • Konkurrerande avtalsformer som inte är arrende, exempelvis anställning
 • Kan delägare till fastighet vara arrendator?
 • Besittningsskyddet för bostadsarrendatorer
 • Hur står sig arrendeavtalet vid en fastighetsöverlåtelse? Vilket ansvar har säljaren gentemot arrendatorn efter överlåtelsen?
 • Fastighetsbildning – vad händer med arrendet?
 • Ansvarar arrendator gentemot jordägaren för att andra använder arrendestället som skrotupplag?
 • Kan jordägaren bli ansvarig enligt miljöbalken för arrendatorns verksamhet?
 • Vad innebär maxtiden för upplåtelse i JB 7:5 vid automatisk förlängning?
 • Jordägarens byggnadsskyldighet i jordbruksarrende; ny rättspraxis
 • Är arrendatorn skyldig att betala för sig om han nyttjar mark utanför arrendeobjektet?

Nils Larssons bok ”Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken” ingår som en del av kursmaterialet.


MÅLGRUPP

Kursen passar dig som är advokat eller jurist i kontakt med arrenderätten och dig som arbetar med eller berörs av arrendefrågor i ditt arbete vid exempelvis fastighetsbolag, markägande bolag, kommuner och länsstyrelser.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Vad händer i lagstiftningsarbetet och rättspraxis?
  Allmänt om lagreglerna för ändringsavtal
  Ändringsavtal om förlängning av avtalstiden

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Avtal om anstånd med avflyttning är också avtal om förlängning.
  Ändringsavtal om avtalets upphörande

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Ändringsavtal om partsbyte
  Ändringsavtal om minskning eller ökning av arrendestället

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Ändringsavtal om villkoren, utom förlängning
  Ändringsavtal angående investering

 • 16.00-

  Kursen avslutas.