BG Institute ger i höst en helt ny kurs inom artskydd och Natura 2000.

Bestämmelserna om artskydd och om s.k. Natura 2000-områden finns sedan länge i lagstiftningen. Trots detta utvecklas kontinuerligt tillämpningen och den rättsliga betydelsen av bestämmelserna. Som exempel på utvecklingen kan nämnas att tillämpningen av artskyddet i skogsindustrin hittills inte har varit särskilt framstående, något som nu förefaller vara under förändring som en följd av både rättspraxis och Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets gemensamma projekt ”Artskydd i skogen”. Sedan tidigare har frågorna om artskydd och Natura 2000 mycket stor betydelse vid bl.a. tillståndsprövningar av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter och vid prövningen av detaljplaner. Reglerna om Natura 2000 som artskydd har stor betydelse för möjligheterna att få bedriva verksamheter och vidta åtgärder som kan påverka områden som skyddas enligt de respektive regelverken. Båda regelverken är dessutom ytterst stränga vilket medför att en felaktig hantering av frågor föranledda dessa regelverk riskerar medföra att verksamhetsutövaren inte kan få till stånd önskade verksamheter och åtgärder. På senare tid har till exempel frågan om artskydd kommit att aktualiseras också för skogsbruket, något som får betydelse inte bara för skogs- och fastighetsägare utan också för till exempel pappersindustrin.


DELTAGARE

Som deltagare får du en bred genomgång av de båda regelverken och hur frågor rörande regelverken ska hanteras inom ramen för prövningar enligt miljöbalken. Vidare tar kursen upp den senaste rättsutvecklingen på området.

Kursen vänder sig till alla som arbetar med miljöfrågor inom både den privata sektorn och den offentliga sektorn samt även handläggare vid myndigheter, jurister och tekniker som arbetar med expolateringsfrågor.

 

 

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass 1
  Under första passet gå vi igenom;
  Vad är artskydd och Natura 2000?
  Allmänt om den miljörättsliga tillståndsprövningen (bl.a. miljöbalkens allmänna hänsynsreglerna,
  krav på samråd och miljökonsekvensbeskrivning,
  ansökans upprättande och innehåll samt processen vid miljöprövningsdelegation respektive mark- och miljödomstol)

 • 10.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-11.45

  Pass 2
  Under dagens andra pass får du som deltagare en genomgång av de centrala bestämmelserna om artskydd och Natura 2000 i Miljöbalken.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i kursavgiften)

 • 12.45-14.00

  Pass 3
  Under dagens tredje pass lägger vi tonvikten på dispens, tillstånd och ersättningsbestämmelser

 • 14.00-14.15

  Fikapaus

 • 14.15-16.00

  Pass 4
  Under dagens sista pass går vi igenom Artskydd och Natura 2000 inför och under tillståndsprövningen samt Artskydd och Natura 2000 vid prövning av detaljplaner
  Dagen avslutas med en frågestund