Välkommen till Avtalsdagen 2019 – en återkommande nyhetsdag, som i år även finns som e-kurs, för dig som arbetar med avtal och avtalsrelaterade frågor. Moderator är professor Christina Ramberg och gästföreläsarna är fd. justitieråd Lars Edlund, professor Jessika van der Sluijs och advokat James Hope.

Inför årets upplaga har vi, i samråd med Avtalsdagens föreläsare, valt att satsa stort och presenterar nu kursen på ett helt nytt sätt.  Avtalsdagen 2019 kommer, förutom den fysiska kursen med livesändning, även att finnas som e-kurs. Detta innebär att du som inte har möjlighet att avvara tid för att åka till Stockholm den 10 december, eller ens kan ta tid att se livesändningen, kan köpa Avtalsdagen 2019 som e-kurs och se den efteråt, om och om igen.

Utöver den inspelade föreläsningen kommer det även att finnas en quiz för att du ska kunna tillgodoräkna dig kursen till utbildningskravet. Observera att för att timmarna ska räknas till 2019 måste e-kursen och quizen genomföras innan 31/12-2019.

Om kursen

Kursen ger deltagarna en koncentrerad uppdatering av nyheter och uppdateringar som hjälper dig i ditt dagliga arbete. Utöver uppdateringen ges även fördjupade kunskaper inom de mest aktuella områdena vid tiden för själva kurstillfället.

Det kommer att vara en levande diskussion där Christina Ramberg agerar som moderator.

Nyhetsdagen behandlar uteslutande avtalsrättsliga frågor och särskilt kommer denna genomgång att ske ur praktikerns synvinkel med genomgång av konsekvenser. Under kursen ges utrymme för diskussion och som deltagare har du möjlighet att utbyta erfarenheter med föreläsare och kollegor.

Under dagen behandlas bland annat:

    • ny rättspraxis från Högsta domstolen som är relevant för kommersiella avtalsförhållanden
    • försäkringsavtalsrättsliga fall från Högsta domstolen från det senaste året

Innehåll i e-kursen

  • Ny praxis från HD som är relevant för kommersiella avtal
  • Försäkringsavtalsrättsliga fall från HD från det gångna året

 

 

KURSBESKRIVNING

Föreläsarna kommer ta ett särskilt fokus på bland annat följande:

James Hope: ”klassiska” begrepp inom avtalsrätten, inklusive ”indirect loss”, ”consequential loss”, ”best endeavours” och  ”no oral modification clause”.

Jessika van der Sluijs: ett antal mycket viktiga kommersiella försäkringsrättsliga avgöranden från Högsta domstolen och från Svea Hovrätt, bl.a. NJA 2018 s. 301, som gäller försäkringsplikten enligt NSAB , NJA 2018 s. 834 som gäller vitesundantaget i ansvarsförsäkringen, samt mål nr T 496-18 från Svea Hovrätt som gäller försäkringstagarens upplysningsplikt.

Lars Edlund: vad betyder egentligen entire agreement, skriftlighetskrav för ändringar, rubrikerna-ska-inte-påverka- avtalstolkningen, no-waiverklausuler mm i svenska avtal?

Christina Ramberg: skadeståndsansvar för advokater och andra konsulter. Nytt HD-fall på gång som kommer behandlas under dagen.

MÅLGRUPP

Advokater och jurister, biträdande jurister, bolagsjurister och andra som arbetar med avtal och avtalsrelaterade frågor.