Avtalstvister är en av de vanligaste dispositiva tvisterna i svenska domstolar. Inom tvisteformen ryms ett antal situationer, främst brukar parternas oenighet handla om antingen avtalsbundenhet eller om innehållet i avtalet.

Ett avtal kan tillkomma på ett antal olika sätt. I dispositiva tvistemål gäller dock enligt 17:3 RB att domstolen får grunda ett avgörande endast på sådana omständigheter som har åberopats av en part till dennes förmån. Domstolens prövningsutrymme blir därmed beroende av hur parterna utformat sin talan. Grunden för talan sätter ramen för domstolen. På motsvarande sätt är parts utformning av talan styrande för domstolens möjligheter att beakta särskilda ogiltighets- eller jämkningsgrunder.

På kursen diskuteras kärandens och svarandens fullgörande av sin åberopsbörda ingående. Också frågor om bevisbörda och beviskrav rörande frågan om avtal föreligger eller inte gås igenom.

Många gånger rör en avtalstvist vilken innebörd en viss avtalsklausul har eller hur avtalet på annat sätt ska förstås. Tvister av detta slag kan lösas på olika sätt. Avtalsinnehållet kan fastställas av domstolen med utgångspunkt från en bevisprövning eller genom tolkning eller genom att domstolen fyller ut avtalet med stöd av dispositiv rätt. De processuella utgångspunkterna är väsentligt olika beroende på vilket alternativ som väljs. Det gäller såväl dispositionsprincipens tillämpning som bevisprövningen. Valet av alternativ för att fastställa avtalsinnehållet inverkar därför påtagligt på hur en parts talan bör föras både med hänseende på utformning av grunden och åberopande av bevis. Också dessa frågor ägnas en ingående genomgång och diskussion.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur kärandens talan bör utformas för att ge domstolen utrymme att pröva alternativa sätt att ingå avtal
 • Vad som krävs av svaranden för att domstolen ska kunna pröva olika ogiltighetsgrunder
 • Bevisbörda och beviskrav i avtalstvister
 • Skillnaden från processuell synpunkt mellan tolkning, bevisprövning och utfyllnad av avtal

Målgrupp

Advokater och andra jurister som processar i tvistemål.


 

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Ingående av avtal samt avtals ogiltighet eller jämkning. Frågor om åberopsbörda och bevisprövning

 • 10.15 – 11.45

  Fortsättning på ingående av avtal

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 – 14.15

  Tvister om avtals innehåll. Betydelsen av om avtalsinnehåll fastställs genom ren bevisprövning, tolkning eller utfyllnad

 • 14.30 – 16.00

  Fortsättning på tvister om avtals innehåll

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Roberth Nordh är en mycket kunnig och pedagogisk föreläsare. Roberths kurs var den bästa jag varit på.

Maria Nordholm Lindström

Litigate Advokataktiebolag