Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020 och i november 2020 lämnade Barnkonventionsutredningen sitt betänkande ”Barnkonventionen och svensk rätt”. I betänkandet redogörs för områden där svensk lag inte är förenlig med barnkonventionen.

I e-kursen kommer vi att fördjupa oss inom några av dessa områden. Några frågeställningar som kommer att diskuteras är bl.a. om föräldrabalken säkerställer att ett barn får komma till tals i familjemål och vilken roll domstolens utredningsskyldighet spelar i detta sammanhang? Inom ramen för den här frågeställningen kommer vi även att titta närmare på ny lagstiftning som är på gång.

Ett annat område som också kommer att beröras är utformningen av bestämmelsen om barnets bästa i 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Finns det en risk att utformningen av bestämmelsen leder till att det blir en disproportionerlig viktning av omständigheter som beaktas vid bedömningen av barnets bästa? Föreläsningen kommer att inledas med en kort genomgång av barnkonventionen och vilka artiklar som numera är svensk lag. Alla känner till barnkonventionen men vad den faktiskt innehåller och hur man tolkar den är inte alltid lika bekant. Frågan om vad skillnaden blir nu när barnkonventionen är svensk lag kommer också att beröras.

Som deltagare får du kunskap om

  • Barnkonventionen och dess innehåll
  • Tolkningen av barnkonventionen och dess källor
  • Oförenligheter mellan svensk rätt och barnkonventionen
  • Vad det innebär att barnkonventionen är svensk lag

Upplägg

E-kursen inleds med en bakgrund och genomgång av barnkonventionen och dess artiklar. Därefter kommer barnkonventionens källor och tolkningen av konventionen att belysas. Vid genomgången av oförenligheterna mellan svensk rätt och barnkonventionen kommer vi att titta närmare på ny lagstiftning som är på väg. E-kursen avslutas med en kort diskussion om vad det innebär att barnkonventionen numera är svensk lag.

Målgrupp

Advokater, domare och andra jurister.

Syfte med utbildningen

Som deltagare får du en bred kompetens om vad barnkonventionen faktiskt innehåller och hur man går tillväga vid tolkningen och tillämpningen av barnkonventionen. Du får också en uppfattning om vilka områden det kan finnas oförenligheter mellan barnkonventionen och svensk rätt som kan vara värdefulla att känna till, inte minst vid tolkningen och tillämpningen av såväl barnkonventionen som annan svensk lag. Du får även en fördjupad förståelse för vad det innebär att barnkonventionen numera är svensk lag.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i juni 2021 och är 75 minuter lång.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Charlotta Törnell
Justitiesekreterare, Högsta domstolen
Läs mer