Våren 2016 återkommer vår uppskattade nyhetsdag om juridiken som rör området bygg och entreprenad. Du får senaste nytt inom aktuella regelverk och exempel hämtade från praktiska fall.

Bygg- och entreprenaddagen är en efterfrågad kurs vid BG Institute sedan flera år tillbaka. Nyhetsdagen spänner över den viktiga juridik som berör dig som är verksam inom byggbranschen. Du får en genomgång av reglerna utifrån ett praktiskt perspektiv och du får information om nyheter och särskilt aktuella frågor. Bo Linander och Peter Thors, erfarna och populära föreläsare vid denna kurs, ger dig en uppdatering av byggsektorns avtalsvillkor, tar upp aktuella rättsfall som belyser hur avtalsvillkoren ska tolkas och tillämpas och behandlar konsultansvarsreglerna.

Enstegstätade putsfasader – kommande dom med stora konsekvenser
Högsta domstolen, HD, kommer inom kort att meddela en andra dom i ett mål om enstegstätade putsfasader. HD kommer i denna dom att avgöra hur bestämmelsen om entreprenörens felansvar efter garantitiden ska tolkas, främst begreppet vårdslöshet. Domen får stora konsekvenser för hela branschen.

Offentlig upphandling – anbud med mindre avvikelse från förfrågningsunderlaget
Högsta förvaltningsdomstolen, HDF, har nyligen meddelat prövningstillstånd i flera mål avseende offentlig upphandling, bland annat två mål som gäller förkastande av anbud med onormalt låga anbudspriser. Prövningstillstånd har även meddelats i mål rörande gränserna för förhandling vid förhandlat förfarande och om det i vissa fall är förenligt med proportionalitetsprincipen att förkasta anbud med mindre avvikelser från förfrågningsunderlaget. Dessa mål kommer också att behandlas vid nyhetsdagen.

Offentlig upphandling – tillämpning, förändringar, aktuella fall 
Det kommer utöver detta ständigt nya avgöranden om tillämpning av lagarna om offentlig upphandling, och de kommer att redovisa och kommentera de fall som är aktuella och särskilt intressanta vid kurstillfället. De viktigaste förändringarna i LOU/LUF som ska införas 2016 kommer också att behandlas.

Du får bland annat veta mer om:

 • Planerade revideringar av standardavtalen inom byggsektorn
 • Praktisk tillämpning av standardavtalen i ljuset av aktuella rättsfall
 • Entreprenörens felansvar efter garantitiden
 • Konsultansvarets gränser och framställande av skadeståndskrav
 • Tillämpning av reglerna i LOU/LUF i aktuella rättsfall
 • De viktigaste ändringarna i LOU/LUF till följd av EU:s nya upphandlingsdirektiv

Kursinnehållet kommer i övrigt att anpassas till nya intressanta rättsfall. Programmet uppdateras löpande.


målgrupp

Bygg- och entreprenaddagen vänder sig till dig som arbetar med upphandling och genomförande av entreprenader i egenskap av beställare, entreprenör, konsult, projekt- och byggledare, inköpare eller besiktningsman. Kursen passar även jurister med inriktning inom entreprenadjuridik.


 

 

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Presentation av byggsektorns avtalssystem, planerade revideringar.

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Genomgång av rättsfall om entreprenörens felansvar efter garantitiden, praktiska konsekvenser för byggbranschen.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår).

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Konsultansvaret enligt ABK 09, genomgång av praktikfall. Frister för framställande av skadeståndskrav. Andra aktuella rättsfall. Kommande förändringar i LOU/LUF.

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Genomgång av aktuella rättsfall om LOU/LUF.

 • 16.00

  Kursen avslutas.