Vi firar 10-års jubileum för vår nyhetsdag om den viktiga juridiken som berör dig som är verksam inom byggbranschen och entreprenadsektorn. Du får en genomgång av reglerna utifrån ett praktiskt perspektiv, information om nyheter och ett fokus på särskilt aktuella frågor.

Bygg- och entreprenaddagen är en efterfrågad nyhetsdag vid BG Institute sedan flera år tillbaka. Våra två populära föreläsare Bo Linander och Peter Thors ger dig en uppdatering av byggsektorns avtalsvillkor, där de belyser hur avtalsvillkoren ska tolkas och tillämpas samt behandlar aktuella frågor om offentlig upphandling. Under denna nyhetsdag tar de upp de mest aktuella rättsfallen och utredningarna som har skett under det gångna året. Kursinnehållet uppdateras och anpassas i takt med utvecklingen och du kan vara helt säker på att få ta del av de senaste och mest intressanta rättsfallen samt vilka utmaningar vi står inför.

Kursen ger dig som deltagare bland annat följande insikter:

•  Tillämpning av ersättningsmodellen löpande räkning, bevisbörda och beviskrav
•  Skadeståndskrav mot konsult, direktkrav mot försäkringsbolag
•  Tolkningsfrågor vid mängdkontrakt.

Nyhetsdagen avslutas med ett mingel och bubbel där du har möjlighet att nätverka med experter eller branschkollegor.


MÅLGRUPP

Bygg- och entreprenaddagen är en bred temadag som passar dig som exempelvis är beställare, entreprenör, konsult, bygg- eller projektledare, inköpare eller besiktningsman. Dagen passar även övriga som arbetar med upphandling och genomförande av anläggningsentreprenader och jurister med inriktning mot entreprenadjuridik.


Kursprogram

 • 8.30-9.00

  Inskrivning och frukost

 • 9.00-10.30

  Pass I

  Försäkringsavtalslagens regler om direktkrav - genomgång av rättsfall angående preskription av beställarens direktkrav mot konsults ansvarsförsäkring.

  Genomgång av aktuella domstolsbeslut angående att entreprenad ska återupptas vid hot om vite. Koppling till aktuell regel i rättegångsbalken.

 • 10.45-12.00

  Pass II

  Beställarens rätt enligt ABK 09 att innehålla betalning som säkerhet för skadeståndskrav - aktuell hovrättsdom om kvittningsrätt.

  Preskription av entreprenörens fordringar, genomgång av hovrättsdom angående ändring av preskriptionsbestämmelse i AB 04 samt beräkning av förseningsvite.

  - Tillämpningsregler för MER Anläggning
  - Genomgång av rättsfall angående ansvarsbegränsning för besiktningsman
  - Uppdatering om revideringen av AB 04 och ABT 06

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III

  Genomgång av ny förordning om tröskelvärden, nya lagregler om särskilda arbetsrättsliga regler samt Upphandlingsmyndighetens nya vägledning om ESPD-systemet.

 • 14.45-16.00

  Pass IV

  Genomgång av ny rättspraxis om offentlig upphandling, bland annat avseende uppställande av kvalificeringskrav och infordrande av bevis angående detta.

  EU-rättsliga principer vid direktupphandling och innebörden av "upphandlingar av samma slag" vid sådan upphandling - möjligheterna att föreskriva särskild vara "eller likvärdig" m.m.

 • 16.00

  Nyhetsdagen avslutas med mingel och bubbel där du har möjlighet att nätverka med experter eller branschkollegor