Välkommen till vår årliga nyhetsdag som behandlar den viktiga juridiken som berör dig som är verksam inom byggbranschen och entreprenadsektorn. Du får en genomgång av reglerna utifrån ett praktiskt perspektiv, information om nyheter och ett fokus på särskilt aktuella frågor.

Bygg- och entreprenaddagen är en efterfrågad nyhetsdag vid BG Institute sedan flera år tillbaka. Våra två populära föreläsare Bo Linander och Peter Thors ger dig en uppdatering av byggsektorns avtalsvillkor, där de belyser hur avtalsvillkoren ska tolkas och tillämpas samt behandlar aktuella frågor om offentlig upphandling. Under denna nyhetsdag tar de upp de mest aktuella rättsfallen och utredningarna som har skett under det gångna året. Kursinnehållet uppdateras och anpassas i takt med utvecklingen och du kan vara helt säker på att få ta del av de senaste och mest intressanta rättsfallen samt vilka utmaningar vi står inför.

Kursen ger dig som deltagare bland annat följande insikter:

 • Tillämpning av ersättningsmodellen löpande räkning, bevisbörda och beviskrav
 •  Skadeståndskrav mot konsult, direktkrav mot försäkringsbolag
 •  Tolkningsfrågor vid mängdkontrakt.

 

MÅLGRUPP

Bygg- och entreprenaddagen är en bred temadag som passar dig som exempelvis är beställare, entreprenör, konsult, bygg- eller projektledare, inköpare eller besiktningsman. Dagen passar även övriga som arbetar med upphandling och genomförande av anläggningsentreprenader och jurister med inriktning mot entreprenadjuridik.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Tolkning av försäkringsvillkor, genomgång av HD-beslut om undantag i villkor för konsultansvarsförsäkring.

  Standardavtalens regler om fel och felavhjälpande. Genomgång av HD-beslut om entreprenörens åtagande att svara för kostnader för felavhjälpande samt genomgång av hovrättsdom om förekomsten av fel.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Formkrav i standardavtalen, genomgång av aktuell hovrättsdom.

  Genomgång av hovrättsdom ang tolkning av avtal och tillämpning av regeln om slutavräkning i ABT 06.

  Uppdatering om revideringen av AB 04 och ABT 06.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Genomgång av ny rättspraxis om offentlig upphandling, bl a de grundläggande EU-rättsliga principernas betydelse vid direktupphandling, vid bedömningen av krav på bevisning i kvalificeringsfasen samt vid bedömningen av utvärderingsmodeller.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Fortsatt genomgång av ny rättspraxis avseende onormalt låga priser och uppställande av ska-krav på ”golvpriser”. Även genomgång av ny praxis från EU-domstolen avseende krav på särskild vara ”eller likvärdig” samt nytt avgörande från HD angående skadestånd för överprövningskostnader och ett kammarrättsavgörande avseende ogiltigförklaring av avtal.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.