Compliance är ett aktuellt ämne med stort fokus bl.a. från lagstiftare och tillsynsmyndigheter. Vi ser nästan dagligen rubriker i tidningarna kring banker och andra finansiella institut som brustit i sin interna styrning och kontroll samt läser om olika typer av sanktioner och bristande regelefterlevnad.

Den till synes aldrig sinande strömmen av nya regler från EU kräver ständiga förändringar av företagens interna regelverk och rutiner. I flera av de nya regelverken förs kontrollfunktionernas roll och ansvar fram ännu tydligare än tidigare. Under denna kursdag kommer föreläsaren att övergripande gå igenom några relevanta regelverk inom complianceområdet och även var du kan hitta relevant information om tillvägagångssätt och trender inom området. Fokus ligger på finanssektorn. Vi går igenom de tre försvarslinjerna och resonerar kring compliance roll.

Vi diskuterar vilken kontrollfunktion som lämpligen gör vad. Vi håller en workshop tillsammans där du får praktisk inblick i utförande och upprättande av bl.a. riskanalys, årsplan, kontroller och styrelserapportering. Vi går även igenom vilket ansvar compliancefunktionen har. Vi tittar sedan på och drar lärdom av några relevanta sanktionsbeslut och tillsyn som berör området.

Som deltagare får du bl.a. kunskap om:

 • Bakgrund och överblick relevanta regelverk inom området
 • De tre försvarslinjerna och Compliance roll
 • Workshop med exempel på genomförande av riskanalys, upprättande av compliance årsplan, kontroller och rapportering till styrelsen
 • Förståelse för ansvar
 • Genomgång av några relevanta sanktionsbeslut, trender

Målgrupp:

Kursen har en praktisk inriktning riktar sig främst till ansvariga eller anställda i compliancefunktionen i finansiella företag, konsulter som arbetar med compliancerelaterade uppdrag men även till andra kategorier av anställda som arbetar nära eller kombinerat med compliance (t.ex. legalfunktionen, internrevisionsfunktionen, centralt funktionsansvarig, riskkontrollfunktionen m.fl.)

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  • Bakgrund och överblick relevanta regelverk inom området

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  • De tre försvarslinjerna och Compliance roll. Vilken kontrollfunktion ska göra vad?
  • Vi diskuterar var gränsen går mellan compliance ansvar och verksamhetens eget kontrollansvar

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  • Workshop:
  • Vi går igenom genomförande av en compliance riskanalys kopplat till upprättande av en complianceplan och årshjul
  • Vi går igenom exempel på och diskuterar:
  o Utförande och dokumentation av kontroller och styrelserapportering
  o Utredning av complianceincidenter
  o Utbildning av anställda och styrelse

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  • Genomgång av några relevanta sanktionsbeslut där vi drar slutsatser tillsammans
  • Sammanfattning och avslutande diskussion

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.