Etiska aspekter inom affärsjuridiken tar allt större plats – i media, bland allmänheten och i styrelserummen. Rättsutvecklingen driver även ett förebyggande perspektiv där allt mer ansvar ställs på bolag och dess ledning att arbeta aktivt för att förebygga oegentligheter och tillförsäkra efterlevnad av såväl lag, etiska regelverk och egna riktlinjer.

Vad innebär denna utveckling i praktiken – för bolagen, dess ledning, anställda och omgivning? Den här kursen behandlar compliance, det vill säga, regelefterlevnad, i det vidare perspektivet.

Vi kommer under dagen att dela med oss av vår erfarenhet i dessa frågor samt beröra området utifrån ett praktiskt helhetsperspektiv – från identifiering av risk, framtagande av effektiva och adekvata interna riktlinjer och förhållningssätt, implementering, utredningsåtgärder, uppföljning och utveckling. Vi kommer även att titta på de verktyg för bolagsstyrning som krävs för att tillse att ett compliance program får effekt och genomsyrar en hel organisation, från styrelse och ledning till samtliga operativa delar inom bolaget eller koncernen.


 

Målgrupp

Bolags- och chefsjurister på medelstora till stora bolag.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Trendspaning, omvärldsanalys och rättsutveckling - fokus på compliance och hållbarhet.

 • 10.15 - 12.00

  Pass II
  Riskinventering och exempel från det legala landskapet - fokus på korruption.

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  Relevanta rutiner för efterlevnad - fokus på praktiska verktyg.

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Relevanta rutiner för implementering och uppföljning - fokus på praktiska verktyg och utredningsåtgärder.