Det blir mer och mer angeläget att hantera dagvatten på ett riktigt sätt. Risk för översvämningar och kraven på att klara miljökvalitetsnormer är två av incitamenten till detta. Den här kursen ger dig kunskap om juridiken kring dagvattenhantering och om de olika tekniska lösningar som kan utnyttjas.

Eftersom det inte finns en samlad ”dagvattenlag” är rättsreglerna spridda på en mängd platser i rättssystemet, och det kan därför saknas koordination mellan reglerna. Här vill vi förmedla en dagvattenrättslig karta, där en generell genomgång varvas med fördjupningar. Under dagen berörs relevanta regler i miljöbalkens kap. 1, 2, 5, 9 samt 11 med därtill hörande förordningar samt plan- och bygglagen, lagen om allmänna vattentjänster, lagen om skydd mot olyckor och inläggningslagen. Relevant praxis kommenteras. En mängd olika tekniska lösningar och verktyg diskuteras för olika typfall.

Som deltagare får du kunskap om:
Relevanta regler, med tillhörande praxis, i miljöbalk, lag om allmänna vattentjänster, plan- och bygglag, anläggningslagen samt lag om skydd mot olyckor. Därtill kunskap om olika tekniska dagvattenlösningar, utformning, renings- och utjämningsfunktion samt skötsel.


Målgrupp:

Kursen vänder sig till handläggare hos kommuner och vid länsstyrelser som arbetar med miljö- och hälsoskydd, planering, vatten- och avloppsteknik och som berörs av dagvattenfrågor, samt advokater och övriga jurister som arbetar med miljö- och vattenrätt samt fastighetsjuridik i vid bemärkelse. Kursen vänder sig både till tillsynsmyndigheter och till verksamhetsutövare.

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Varför reglera och styra dagvattenflöden? Vilka är problemen? översvämningar och föroreningar och om källor till föroreningar i dagvatten.
  En kort juridisk översikt.
  Lag om skydd mot olyckor.

 • 10.15 - 12.00

  Pass II
  Dagvatten i miljöbalken, vattentjänstlagen samt anläggningslagen.
  Några konkreta frågeställningar utifrån verkliga fall.
  Om de rättsliga förutsättningarna i miljöbalk och vattentjänstlag.
  Dagvattentekniker • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.45

  Pass III
  Hur ser frågeställningarna ut? Vilka är behoven av att reglera dagvatten i planer?
  Plan- och bygglagen ur ett dagvattenperspektiv.
  Dagvatten i översiktsplaner.
  Dagvatten i detaljplaner.
  Vikten av att tidigt inse lagstiftningens begränsningar ”Den offentliga makten utövas under lagarna”.
  När det inte går att styra med planer, kan man då använda avtal?

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Besiktning av anläggningar
  Tillsyn och egenkontroll