Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste ändringarna i den nya Bryssel I-förordningen, samt vad förordningen får för konsekvenser inom internationell privat- och processrätt.

Den 10 januari 2015 trädde den nya förordningen om behörighet, erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen) i kraft. Förordningen baseras på det förslag till långtgående omarbetning som kommissionen lade fram i december 2010.

Bland annat skulle det så kallade exekvaturförfarandet avskaffas, reglerna om domstolsbehörighet skulle göras tillämpliga även gentemot tredje land, bestämmelserna om prorogationsavtal respektive interimistiska åtgärder skulle effektiviseras och förhållandet till skiljeförfarande förtydligas. Alla förslag gick inte igenom, men det är ändå fråga om stora förändringar som trädde i kraft i januari 2015.

Under denna kurs kommer professor Michael Hellner att gå igenom de viktigare ändringarna i förordningen, samt ge en introduktion till bestämmelserna för dem som ännu inte hunnit bekanta sig med dem.

Som deltagare får du utökad kunskap kring följande frågor:

• En överblick över förordningen och de förändringar som gjordes vid dess omarbetning
• Hur skriver jag ett avtal om behörig domstol så att det står sig? Vilka fällor finns?
• Var kan jag stämma min motpart och vad bör jag tänka på innan jag gör det – forum shopping?
• Vilka förutsättningar finns för att jag ska kunna få en utländsk dom verkställd i Sverige och vice versa? Follow the money!


 Målgrupp:

Advokater, bolagsjurister, domare

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Incheckning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Introduktion till Bryssel I-förordningen
  - Historik
  - Förordningens tillämpningsområde och uppbyggnad

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  En översikt över förändringarna
  - Avskaffande av exekvaturförfarandet
  - Förhållandet till tredje land
  - Stärka prorogationsavtals effektivitet
  - Interimistiska åtgärder
  - Förhållandet till skiljeförfarande

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Domstols behörighet
  - Avtal om behörig domstol (prorogationsavtal)
  - Behörighet när inget avtalats
  - Indirekta behörighetsregler (kumulation m.m.)
  - Negativa behörighetsregler (litispendens m.m.)

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Erkännande och verkställighet
  - Skillnaden mellan erkännande och verkställighet
  - Vägransgrunderna
  - Avskaffande av exekvaturförfarandet – en bra lösning?

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute är en kursarrangör som erbjuder högsta kvalitet.

Medarbetare på Din Advokat Tollbäck AB