Välkommen till kursen med Högsta domstolens ordförande Stefan Lindskog. Kursen ger dig en effektiv genomgång av Högsta domstolens verksamhet och arbete ur ett europeiskt perspektiv. Hur påverkar internationell rätt det svenska legala processandet?

Det kommer in ca 6 000 mål till Högsta domstolen varje år. För den som processar kan förståelse av hur dessa mål hanteras vara av avgörande betydelse för att få prövningstillstånd. För Högsta domstolen är det av stor vikt att den processande advokaten lägger upp sin klients talan så att domstolen effektivt och rättssäkert kan sålla fram mål som är ägnade för prejudikat. Kunskaper om Högsta domstolens arbetssätt hos dem som processar är därför av vikt för aktörerna på båda sidor. Dessutom är kunskaper om domstolens prejudikatbildande arbete rent allmänt av betydelse för tilltron till rättsväsendet.

Europakonventionen har sedan den blev gällande som svensk lag fått stor betydelse för domstolarnas rättsbildning. Samtidigt är konventionsrätten inte helt lätt att tillägna sig, dels därför att de principer som kommer till uttryck i konventionen är så abstrakt hållna, dels därför att Europadomstolens praxis är något spretig och för en svensk jurist i allmänhet något svårtillgänglig. Det har ställt båda advokater och domstolar på svåra prov. Högsta domstolen har i ett antal avgöranden på ett metodologiskt sätt eftersträvat en harmoniserad förening av konventionsrätten med den rent inhemska rätten. Domstolens avgöranden på området kommer att genomgås systematiskt såväl ur perspektivet metodologi och övergripande principer som när det gäller rättsläget rent konkret på olika punkter.

Som kursdeltagare får du mer kunskap om:

• Hur Högsta domstolen är organiserad och hur målen som får prövningstillstånd väljs ut
• Vilken betydelse Europakonventionen har rent allmänt för domstolens dömande
• Rättsutvecklingen på konventionsrättens område


Målgrupp

Processande advokater och allmänintresserade jurister

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Hösta domstolens organisation och urvalet av mål som får prövningstillstånd

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Om allmänna och övergripande principers betydelse för prejudikatbildning, inklusive konventionsrätten – och om Högsta domstolens skrivsätt och tolkningen av dess avgöranden

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Praxisgenomgång av avgörande som rör Europakonventionen med inriktning på övergripande principer

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Fortsatt praxisgenomgång med inriktning på konkreta ställningstaganden

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute är en kursarrangör som erbjuder högsta kvalitet.

Medarbetare på Din Advokat Tollbäck AB