Den svenska aktiebolagslagen ändras fortlöpande. Förändringarna är numera i stor utsträckning ett resultat av nya EU-krav. Vi har nyligen genomfört det s.k. andra aktieägarrättighetsdirektivet, vilket bl.a. resulterade i nya regler om s.k. närståendetransaktioner.

Livesändning – kurstillfället den 28 april kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

EU:s arbete på bolagsrättens område syftar i grunden till att förbättra näringslivets förutsättningar att fritt etablera sig inom Unionen. Nästa större reform kommer därför att innebära reviderade regler om fusioner mellan bolag i olika länder men också regler om gränsöverskridande delningar. Det kommer också bli möjligt för aktiebolag att byta bolagsrättslig hemvist utan att över huvud taget flytta sin verksamhet.

För den som idag, som jurist eller revisor, arbetar med aktiebolagsrätt, särskilt i stora och medelstora företag är det av stor vikt att ha åtminstone grundläggande kunskaper om aktiebolagslagstiftningen i våra nordiska grannländer och de större europeiska länderna men också att känna till EU:s arbete på bolagsrättens område, inklusive EU-domstolens praxis. Kursen ger dig en sådan översikt.

Som deltagare får du kunskap om: 

  • Grunddragen i nordisk och europeisk aktiebolagsrätt
  • EU:s arbete för att harmonisera medlemsstaternas aktiebolagslagstiftning
  • EU-domstolens praxis på aktiebolagsrättens område
  • Tolkningen av svensk aktiebolagslagstiftning i EU-perspektiv

Målgrupp:

Advokater och bitr jurister som arbetar med bolagsrätt, Revisorer och styrelseledamöter.

Syfte/mål med utbildningen:

Kursen ska ge dig kunskaper om nordisk och europeisk aktiebolagsrätt.