Under inledningen och våren av nästa år kommer vi på BG Institute att stå värd för en kursserie i tre delar under ledning av lagmannen Mats Sjösten. Under denna kursserie går vi igenom vårdnadsmål, både praktiskt gällande processandet men även teoretisk om lagarna.

Om kurserna

Familjerätt I – Vårdnadsmål i praktiken
Aktuella processuella regler inklusive handläggningen i domstolen kommer att behandlas. Under kursen kommer ett ärende att beskrivas från ställningstagandet att väcka talan till dess saken ska prövas i domstol.

Bland annat behandlas:

  • Metodiken i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge.
  • Processen i mål enligt 6 kap. FB.
  • Avgörande kriterier av betydelse vid ställningstagande till frågor om vårdnad, boende och umgänge.

När: 5 februari i Stockholm eller via livesändning.

Familjerätt II – Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet (fördjupningskurs)
Kursen behandlar processrättsliga frågor i mål om vårdnad, boende och umgänge samt i ärenden om verkställighet av sådana avgöranden. Även frågor om bedömningsgrunder för domstolens ställningstaganden kommer att belysas.

Bland annat behandlas:

  • Avgörande kriterier av betydelse vid domstolens ställningstagande till frågor om framför allt vårdnad och boende.
  • Fördjupad kunskap om processen i mål enligt 6 kap. FB.
  • Fördjupad kunskap om processen i ärenden om verkställighet enligt 21 kap. FB.

När: 22 april i Stockholm eller via livesändning.

Familjerätt III – Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet (fördjupningskurs, dag 2)
Frågor om barnets bästa vid ställningstagandet till i vilken omfattning umgänge (om något) ska fastställas mellan ett barn och dess förälder behandlas utförligt. I anslutning till detta kommer processuella frågeställningar att penetreras och behandlas. Även frågor med anknytning till verkställighet av domar och beslut om vårdnad, boende och umgänge kommer att diskuteras särskilt med utgångspunkt från vad förändrade förhållanden kan innebära.

Bland annat behandlas:

  • Fördjupad kunskap när det gäller ställningstagande till frågorna om vårdnad, boende och umgänge.
  • Fördjupad kunskap om tillämpningen av de processuella reglerna i 6 och 21 kap. FB.
  • Fördjupad kunskap om processen inför domstolen, såväl när det gäller mål som ärenden.

När: 23 april i Stockholm eller via livesändning.

Genom detta paket säkrar du din plats till samtliga kurstillfällen under våren. Kursstart sker den 5 februari med ”Familjerätt I – Vårdnadsmål i praktiken”.