Välkommen till kursen Fastighetsbildning i samhällsbyggandet – System, lagstiftning och belysande rättsfall med Peter Ekbäck som föreläsare.

Fastighetsbildning utgör ett centralt och viktigt moment i många olika samhällsbyggnadssituationer. Äganderättsliga förvärv fordrar ofta fastighetsbildning för sin giltighet. Fastighetsbildning ingår också som väsentliga moment i markexploateringsprocesser, med strategiska markköp och genomförande av detaljplaner. Även andra former av planer och föreskrifter rörande markanvändning kan fordra fastighetsbildning för genomförande, t.ex. vid skydd och bevarande av naturområden eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Fastighetsbildning blir ofta aktuellt i samband med markåtkomst och ersättning för olika typer av infrastruktur, t.ex. vägar/gator, järnvägar, vatten- och avloppsanläggningar, kraftförsörjning, telekommunikationer m.m. Slutligen utgör fastighetsbildning ett viktigt verktyg för landsbygdsutveckling, t.ex. vid strukturrationalisering av jord- och skogsbruket.

I kursen behandlas bl.a. den strukturella uppbyggnaden av det fastighetsrättsliga systemet och fastighetsbildningslagens plats och roll i detta system. En översiktlig genomgång ges av fastighetsbildningsinstituten och fastighetsbildningsförrättningen. En mer ingående redogörelse görs för de allmänna fastighetsbildningsvillkorens innebörd, vilka illustreras med ett antal rättsfall. Olikheterna mellan förrättning och rättegång analyseras, liksom vad dessa får för ekonomiska konsekvenser. Den komplexa kopplingen mellan fastighetsbildning och offentlig reglering av markanvändning utreds och analyseras utifrån ett mer kritiskt perspektiv. Slutligen behandlas de möjligheter till tvångsförfoganden som fastighetsbildningslagen innehåller, och hur dessa förhåller sig till egendomsskyddet i regeringsformen.

I de flesta kursdelarna ges exempel på illustrativa och aktuella rättsfall. Som deltagare i kursen förväntas du ha en översiktlig kännedom om fastighetsbildningsfrågor, eftersom delar av materialet utgör fördjupningar och tillämpningar.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Det fastighetsrättsliga systemets struktur
 • Fastighetsbildningslagens förhållande till annan lagstiftning
 • Fastighetsbildningsinstituten och fastighetsbildningsförrättningen
 • De allmänna fastighetsbildningsvillkorens innebörd samt belysande rättsfall
 • Lantmäteriförrättningens speciella egenskaper
 • Förhållandet mellan fastighetsbildning och den offentliga regleringen av markanvändning
 • Tvångsvis fastighetsreglering och egendomsskyddet i regeringsformen

Målgrupp:

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom området mark och exploatering, t.ex. byggherrar, projektledare, jurister, markingenjörer, lantmätare m.fl.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  - Det fastighetsrättsliga systemet
  - Översikt fastighetsbildningslagen

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  - Allmänna villkor vid fastighetsbildning

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  - Förrättningsförfarandets processuella egenskaper
  - Förhållandet mellan fastighetsbildning och den offentliga regleringen av markanvändningen

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  - Tvångsvis fastighetsreglering och egendomsskyddet i regeringsformen

 • 16.00-

  Kursen avslutas.