Nyhetsdagen ger dig en omfattande uppdatering av det fastighetsrättsliga området med särskild fokus inom de mest aktuella frågorna.

Under dagen görs en genomgång av pågående och ny lagstiftning samt viktig ny praxis. Kursen är inriktad på praktiska frågeställningar och det finns utrymme för diskussion.

Som deltagare vid Fastighetsrättslig nyhetsdag får du kunskap om:

 • Den senaste utvecklingen och ny lagstiftning inom fastighetsrätten
 • Nya avgöranden från HD och från hovrätterna
 • Problemställningar i rättstillämpningen
 • Förväntade ändringar i lagstiftningen

I övrigt kommer föreläsarna fokusera på och analysera de rättsfall, lagstiftning och praxis som är mest aktuell och intressant när kurstillfället äger rum.


MÅLGRUPP

Nyhetsdagen riktar sig till både till advokater och jurister med fastighetsrättslig inriktning och till dig som kommer i kontakt med fastighetsrätten i ditt arbete – fastighetsansvariga vid kommuner, ansvariga vid fastighetsbolag och byggbolag, konsultfirmor och entreprenörer, fastighetsmäklare, arkitekter med flera.

Kursprogram

 • 08.00 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I: Fastighetsköp och pant

  • Tolkning av motstridiga köpekontrakt och köpebrev
  • Enstegsfasader som entreprenad- och köprättsliga fel
  • Är areauppgifter i annonser och objektsbeskrivningar en avtalad egenskap?
  • Äntligen besked om vem som äger teleledningar i byggnader
  • Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden, med bland annat betänketid vid krediterbjudanden
  • Hur fullbordas en pantsättning av kommande utbetalning av jordbruksstöd?

 • 10.30 - 11.45

  Pass II: Nyttjanderätter, hyra och arrende

  • Om de formella reglerna för uppsägning av lokalhyresavtal i JB 12:58 också gäller vid uppsägning enligt UB 12:46
  • Om hur tiden för 1 månad i JB 12:49:1 ska beräknas
  • Vilken bevisning måste en hyresgäst måste prestera för att få ersättning enligt JB 12:58 utöver en årshyra?
  • Fastighetsägarnas hyreskrav för parkeringsgarage ska jämföras med andra parkeringslokaler utifrån antalet parkeringsplatser. När får slutbud ges?
  • Villkor i fråga om hyrestillägg för del i driftskostnaderna för köpcentra
  • Fråga om nedsättnings av hyran för bostadslägenhet höga radonvärden och om för vilken tid nedsättnings ska ske samt om hur denna ska beräknas
  • Fråga om tillräcklig identitet föreligger med ny verksamhet för att överlåtelse ska tillåtas enligt JB 12:36
  • DS 2016:4 Effektivare hyres- och arrendenämnder. Förslag på vissa rationaliseringar i nämndernas arbete samt krav på prövningstillstånd för överklagande m.m.

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III: Fastighetsbildning, grannelagsrätt och bygglov

  • Överklagade detaljplaner går nu direkt till mark- och miljödomstolen
  • Förslag om utökad ersättning vid expropriation av bostäder
  • Tidsbegränsade bygglov för studentbostäder och flyktingbostäder
  • Kan en byggnadsnämnd säga nej till en telemast som är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett allmänt intresse?
  • Kan grannen överklaga ett startbesked för ett Attefallhus?
  • Kan insyn vara en betydande olägenhet enligt 2 kap 9 § PBL?
  • Hur hållbara är överenskommelser om fastighetsreglering när parterna senare blir oense om vad överenskommelsen innebär?

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV: Servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning och allemansrätt

  • Billigare utbyggnad av bredbandsnät och ändringar i ledningsrättslagen
  • Ledningsrätt och planöverensstämmelse
  • Ledningsrättsförrättning och krav på kallelse och sammanträde
  • Samfällighetsförening, som förvaltar en gemensamhetsanläggning får inte bedriva en i förhållande till sitt ändamål främmande verksamhet
  • Klart behov av omprövning av beslut för gemensamhetsanläggning
  • Servitut kan inte uppstå genom att tjänande fastighetsägare förhåller sig passiv
  • Ersättning för delvis upphävt servitut i en situation som inte liknar tomtbildning

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Jättebra som alltid. Båda föreläsarna kompletterar varandra bra. Intressanta och underhållande diskussioner dem emellan.

Gunilla Manbré

Länsstyrelsen