Välkommen till en ny specialkurs som ger praktisk kunskap om informationen i fastighetsregistret, samt de brister och falluckor som finns vid användning av fastighetsregisterinformation.

För att få en helhetsförståelse för fastighetsregistrets innehåll inleder vi med en historisk tillbakablick över fastighetsregistret och dess uppbyggnad, från 1700-talets jordeböcker fram tills dagens digitala fastighetsregister. Därefter går vi översiktligt igenom fastighetsregistrets fem delar med fokus på den digitala registerkartan.

Under det andra passet sker en fördjupning i inskrivningsdelen. Vi går igenom handläggningsprocessen hos fastighetsinskrivningen. Regler och aktuell rättspraxis för inskrivning av lagfart, inteckning och nyttjanderätt. Även olika typer av anteckningar berörs. Vidare berörs översiktligt adress, byggnads och taxeringsdelen. Kursen omfattar även genomgång av preklusionslagstiftningen (förnyelselagen) och vad den innebär.

Resterande del av kursen fördjupar vi oss i den allmänna delen och den digitala registerkartan. Vi berör flaggning av pågående lantmäteriförrättning och hur du kan förstå och avläsa information om areal, område och koordinater. Vidare fördjupar vi oss i avsnittet om samfälligheter och gemensamhetsanläggningar, rättigheter och planregistret. I samband med genomgången om fastighetsregistrets del för ”ursprung” och ”avskild mark” berörs grunderna i arkivforskning. Vi beskriver hur du steg för steg kan leta fram önskad information om anläggningsbeslut, fastighetsgränser och samfälligheter ur lantmäteriakter utifrån informationen i fastighetsregistret. För varje avsnitt berörs vanliga brister som kan vara viktigt att du har kännedom om vid användning av fastighetsregisterinformation.

Som sista del i fastighetsregistret behandlas den digitala registerkartan ingående. Vi berör hur fastighetskartan byggts upp samt vanligt förekommande fel och brister. Förutom berörd lagstiftning presenterar rättsfall där kartans rättskrafts prövats vid samband med köp av fastighet. Avslutningsvis sammanfattas kursen med grunder och berörda lagregler för framtagandet av fastighetsförteckningar.

Som deltagare får du kunskap om:

• Fastighetsregisters historiska uppbyggnad
• Lagar och förordningar som styr fastighetsregistrets uppbyggnad och användning
• Inskrivningsförfarandet av lagfart, inteckning och nyttjanderätt
• Preklusionslagstiftningen (Förnyelselagen)
• Vanliga brister och fallgropar i fastighetsregistrets allmänna del
• Vilken information som går och inte går att lita på och hur ofta den ajourförs
• Grunderna i en arkivutredning
• Den digitala registerkartans uppbyggnad och brister
• Grunderna i en gränsutredning
• Hur du gör en korrekt fastighetsförteckning


Målgrupp:

Alla som använder fastighetsregistret i sin profession eller i sitt dagliga arbete.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I
  Historisk genomgång – från jordebok till digitalt register
  Definitioner och begrepp, ex fastighet, samfällighet, taxeringsenhet
  Lag om fastighetsregistret
  Fastighetsregistrets fem delar

 • 10.30 - 11.45

  Pass II
  Inskrivningsdelen:
  - Fastighetsinskrivningen
  - Handläggning och process
  - Aktuella lagregler i jordabalken, inkl aktuell rättspraxis: Lagfart och Inteckning/rättighet
  - Anteckning (ex ersättningsbeslut enl FBL, utmätning mm)
  Preklusionslagstiftningen
  Adressdel
  Byggnadsdel
  Taxeringsdel

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Allmänna delen:
  - Flaggning om lantmäteriförrättning (4:40 FBL mm)
  - Areal, område och koordinater
  - Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar
  - Rättigheter

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Fortsättning Allmänna delen:
  - Planregister
  - Arkivutredning (ursprung och avskild mark)
  - Den digitala registerkartan
  - Gränsutredning
  - Fastighetsförteckning
  - Sammanfattning och ev frågestund

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå