Kursens innehåll ger vägledning och råd om hur en talan i skattemål bör läggas upp. Hur bör yrkanden och grunder formuleras? Hur bör skriftliga och muntliga bevisuppgifter bestämmas? Hur bör skriftliga inlagor till Skatteverk och domstolar struktureras, när bör en muntlig förhandling äga rum och hur bör den utformas?

Livesändning – kurstillfället den 12 mars kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Utgångspunkten för en talan i ett skattemål är varför Skatteverket och domstolen beslutat på det sätt som skett och hur tvisteföremålet ska identifieras. En rapport om skatteprocessen med deltagande av Skatteverket, domstolar och advokater uppmärksammas.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Skatteförfarandet från skatterevision, omprövning och överklagande av beskattningsbeslut till lagakraftvunnen dom
 • Uppgifts- och upplysningsskyldighet
 • Rättelser på eget initiativ
 • Skatteverkets utrednings- och kommunikationsskyldighet
 • Anstånd med betalning av skatter och avgifter, motiveringsskyldighet
 • Betydelsen av om tvisten rör sak- eller bevisfrågor
 • Avgränsning av processföremålet
 • Muntlig förhandling
 • Prövningstillstånd i kammarrätt och i Högsta förvaltningsdomstolen
 • Resning och återställande av försutten tid
 • Ersättning för ombuds- eller biträdeskostnader
 • Processen i Europadomstolen och EU-domstolen

Målgrupp: Skatterådgivare, redovisningskonsulter, revisorer, advokater och skatteansvariga i företag och organisationer.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.15

  Pass I
  Förfarandet i Skatteverket och i domstolarna

 • 10.30 – 11:45

  Pass II
  Medverkan, utredning, kommunikation, bevisning, motivering och överklagande

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.15

  Pass III
  Yrkanden, grunder, bevisning, och slutförande av talan

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV
  Prövningstillstånd, resning/återställande av försutten tid. Europadomstolen och EU-domstolen

 • 16.00 -

  Sammanfattning av dagen