Kursen i lokalhyresjuridik ger dig fördjupade kunskaper i ett antal vanligt förekommande frågor. Vi tar bland annat upp vad som är möjligt att avtala om och hur avtal kan utformas när det gäller hyresgästanpassningar, underhållsskyldighet, ombyggnader under hyrestiden och återställande av lokalen.

I samband med att en part vill ändra hyresvillkoren uppstår ofta frågor om vad som gäller om villkorens utformning och hur man ska gå till väga. I kursen belyses reglerna om detta ingående.

Vidare behandlar kursen reglerna om det indirekta besittningsskyddet och med särskild inriktning på frågor om godtagbarhet av erbjuden ersättningslokal och vad som utgör befogad anledning för uppsägning. Frågor om skadeståndets beräkning och marknadshyra tas också upp. Kursen avslutas med ett avsnitt om konkurs och därmed sammanhängande frågor.

Föreläsare är Robert Ström och Rune Thomsson, och som deltagare får du kunskap om:

 • Möjligheten att avtala om lokalens skick och anpassning, underhåll, ombyggnad och återställande
 • Hur hyresvillkoren kan ändras
 • Innebörden av det indirekta besittningsskyddet
 • Vad som gäller vid konkurs för hyresvärd, hyresgäst och konkursbo med avseende på lokalens användning

Målgrupp

Advokater, förbundsjurister, bolagsjurister och andra jurister som arbetar med framför allt kommersiell hyresrätt samt övriga inom fastighetsägande bolag med behov av denna kunskap.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Lokalens skick:
  -Hyresgästanpassningar
  -Underhållsskyldighet
  -Ombyggnad under hyrestiden
  -Lokalens skick vid återställande efter hyresförhållandets upphörande

 • 10.15 -11.45

  Pass II
  Uppsägning – omförhandling:
  -Uppsägning för villkorsändring
  -Gränsen mellan ogiltighet och oskälighet
  -När uppstår bundenhet?
  -Automatiskt verkande klausuler
  -Omförhandlingsklausuler


 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Besittningsskydd:
  -Besittningsskyddsbrytande grunder
  -Särskilt om ersättningslokal
  -Skadeståndets beräkning
  -Yttrande om marknadshyra

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Säkerhet och obestånd:
  -Olika slag av säkerheter i lokalhyresavtal
  -Uppsägning på grund av förverkande vid obetald hyra
  -Konkurs
  -Anmodan att ställa lokalen till hyresvärdens förfogande
  -Kvarlämnad egendom

 • 16.00 -

  Kursen avslutas