Vad kan man som arbetsgivare göra när skadan redan är skedd? Kursen ”Företagshemligheter” är en praktisk kurs inom arbetsrätt och informationssäkerhet baserad på tillämplig lagstiftning, aktuella rättsfall och praktisk erfarenhet.

Syftet med kursen Företagshemligheter är att du ska få kunskap om informationssäkerhet samt praktisk hantering av vanligt förekommande arbetsrättsliga problem, som du kan tillämpa i din dagliga verksamhet.  Vi kommer bland annat att diskutera möjliga arbetsrättsliga åtgärder vid arbetstagares missbruk av företagshemligheter. Vad händer till exempel om personal använder sig av bolagets företagshemligheter för att starta konkurrerande verksamhet?

 • Kan man genom förebyggande åtgärder säkra bolagets främsta tillgång – dess kunskap – och i så fall hur?
 • Beskrivning av olika sätt att trygga bolagets företagshemligheter.
 • Praktiska erfarenheter utifrån både arbetsrättslig men även teknikmässig synvinkel.
 • Möjlighet att inleda rättslig process gentemot en illojal anställd eller före detta anställd.
 • Vikten av att göra en opartisk teknisk bevissäkring för att nå framgång vid en domstolstvist.
 • Redogörelse över olika möjligheter att bevissäkra material vid framtida tvist.

Under hela dagen står det fritt för deltagarna att ställa egna frågor.

Föreläsare:

Advokat och delägare Pia Attoff från specialistbyrån inom arbetsrätt och pension Advokatfirman Attoff & Dahlgren. Advokat Attoff har flerårig erfarenhet som arbetsrättsexpert. Hon företräder internationella och inhemska bolag i domstol och är rådgivare i allehanda arbetsrättsliga ärenden. Hon håller även löpande föreläsningar och ingår i expertpanelen i tidningen Lag & Avtal.

Göran Fornbrandt, IT-forensisk specialist från företaget DinGard med lång erfarenhet av informationssäkerhet, incidenthantering och utredningar med digital bevisning både genom sitt tidigare arbete inom polisen och inom näringslivet. Har medverkat som expertvittne vid ett antal tvister och brottmål. Göran Fornbrandt är den som fick uppdraget att återskapa de raderade sms, som blev viktiga bevis i det uppmärksammade Knutbymålet.

Som deltagare får du dessutom kunskap om frågor/svar gällande: 

 • Kan man förhindra att en anställd använder sig av bolagets företagshemligheter?
 • Tips på förebyggande incidenthantering och rutiner.
 • Digitala spår – vad går att få fram?
 • Skillnaden om anställda arbetar med bolagets datorer eller sina egna.
 • Får man digitalt övervaka personal?
 • Företagets nivå av informationssäkerhet?
 • Betydelsen av interna policys och dess utformning?

 


MÅLGRUPP

Kursen passar personalchefer, HR-chefer, HR-generalister och HR-specialister, fackliga ombudsmän, IT-ansvariga, VD samt övriga som arbetar med arbetsrättsliga frågor. Kursens syfte är att utifrån praktikerns behov ge fördjupad kunskap och konkreta råd inom området.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00 - 10.00

  Pass I:
  Introduktion och redogörelse ur arbetsrättslig synvinkel t ex. utformning av s.k. IPR-klausuler, arbetstagarens lojalitetsplikt. Redogörelse av företagshemlighetslagen och vikten av interna regler/policys.

 • 10.15 - 12.00

  Pass II:
  Hur kan man få hjälp av tekniken? Kan man återskapa information, logga anställd eller hur säkrar man information? Hur arbetar man förebyggande ur ett tekniskt perspektiv?

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 - 14.30

  Pass III:
  Gruppövningar/case.

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV:
  Vad gäller när tvisten är ett faktum? Hur bevissäkrar man material? Problem som kan uppkomma vid en tvist.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.