Barn under 18 år äger idag tillgångar till betydande värde och ofta av komplicerat slag. Förvaltningen av barns egendom ställer därför höga krav på kompetens, kunnande och lämplighet.

Regelsystemet för tillgångsförvaltning för barn är omfattande och svårtillgängligt. Det finns en stor mängd regler som gäller för dem som är förmyndare eller på annat sätt ska förvalta egendom för barn. Speciella regler gäller för s.k. särskild förvaltning.

I kursen får deltagarna ingående kunskap om hur förmyndare ska förvalta barns egendom och hur förmyndarna ska agera i förhållande till överförmyndarna. Viktiga bestämmelser om jävsförbud, ogiltighet, placeringsmöjligheter, redovisningsskyldighet gås igenom. Institutet särskild förvaltning ägnas stor uppmärksamhet. Förutsättningarna för tillskapande av särskild förvaltning genomgås liksom hur särskild förvaltning ska anordnas i praktiken. Rättsföljderna av särskild förvaltning belyses. Regler för hur banker och andra tredje män ska hantera förvaltning av barns egendom diskuteras. Viktiga prejudicerande rättsfall på de olika områdena genomgås.

Följande huvudmoment gås igenom under kursen:

 • Omyndiga barns tillgångar och rättshandlingar (avtal)
 • Förmyndarförvaltning enligt föräldrabalken, särskilt föräldrars förvaltning av barns egendom
 • Jävsförbud, gåvoförbud och andra specifika regler
 • Krav på samtycke av överförmyndaren för åtgärder
 • Överklagandemöjligheter
 • Tredje mans agerande

Särskild förvaltning:

 • Förutsättningar,
 • Upprättande av handlingar,
 • Lämplighet för förvaltare,
 • När får särskild förvaltning rättsverkan?
 • Hur handhas ett uppdrag som särskild förvaltare?
 • Skadeståndsregler,
 • Redovisning samt
 • Rättspraxis ang. särskild förvaltning

Målgrupp:

Kursen vänder sig till advokater, bankjurister och andra som sysslar med ekonomisk familjerätt, planering av familjeförmögenheter, särskild förvaltning, m.m

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Kursprogram

 • 08:30-09:00

  Inskrivning och frukost

 • 09:00-10:00

  Pass I

 • 10:15-12:00

  Pass II

 • 12:00-13:00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13:00-14:15

  Pass III

 • 14:30-16:00

  Pass IV

 • 16:00-

  Kursen avslutas