Förvaltningsrätt – fördjupning

Vi presenterar här en efterfrågad fördjupning inom ämnet rättssäker förvaltning.

BG Institute har, i samarbete med Ulrik von Essen, genomfört en mycket välbesökt och uppskattad kurs ”Rättssäker förvaltning” som behandlat myndigheters handläggning av ärenden med syfte att säkerställa att den enskildes rättssäkerhet. Önskemål från deltagarna har framförts om en fördjupningskurs i ämnet. Denna kurs riktar sig därför såväl till dig som gått den tidigare kursen men också till dig som har förkunskaper och söker fördjupad kunskap.

Kursens fokus är på myndigheternas utredningsansvar och hur rättssäkra beslut ska utformas som även håller vid eventuell överprövning då beslutsfattande som sker i samband med detta innebär en betydande maktutövning mot enskilda. Detta är utgångspunkten för denna fördjupningskurs.

Centrala och viktiga aspekter som behandlas under kursdagen är följande :

1. Myndigheters utredningsansvar; hur och i vilken omfattning ärendets beskaffenhet och bevisbördans placering inverkar på myndighetens ansvar. Hur myndigheternas utredningsansvar skiljer sig från domstolarnas och vilket ansvar myndigheterna har vid en överprövning. I vilken utsträckning ”nätet” kan och bör nyttjas i utredningsfasen. Till detta kopplas sedan kommunikationsplikten och de undantag från denna som kan aktualiseras.

2. Myndigheternas rättstillämpning. Att legalitetsprincipen bildar utgångspunkten är självklart. Men, hur tillämpas denna när regleringen inte ger svar eller då den bygger på odefinierade standarder? Hur ska man exempelvis avgöra vad som är ett ”normalt barn” eller ett ”skäligt pris”? Var går gränserna för myndigheternas bedömningar (fria skön) och hur säkerställer man att objektivitets- och likhetsprincipen upprätthålls?

3. Utformningen av besluten. Detta är inte bara avgörande för den enskildes rättssäkerhet utan också för att de ska stå sig vid en domstolsprövning. Centralt är att en tydlig distinktion görs mellan de faktiska omständigheterna i ärendet och den rättsliga grunden. De faktiska omständigheterna kopplas till givna bevisteman, varav endast vissa kan vara slutliga.

De beslut myndigheten fattar kan komma att visa sig vara felaktiga eller av annan anledning behöva ändras. Under kursen diskuteras vilka möjligheter som finns till detta på myndighetens/parts initiativ, efter återförvisning och efter domstolsprövning. Härvid tillämpas skilda principer och i grunden handlar frågan om vem som ska stå risken för felaktiga beslut eller beslut som framstår som otillfredsställande till följd av senare inträffade omständigheter.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Myndigheternas utredningsansvar
 • Rättssäker rättstillämpning vid vaga föreskrifter
 • Hur beslut bör byggas upp för att stå sig vid en överprövning
 • Möjligheterna att ompröva fattade beslut i skilda situationer och av olika anledningar

 Målgrupp

Kursen riktar sig främst till beslutsfattare och handläggare inom statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter samt de som uppträder som ombud eller biträden hos förvaltningsmyndigheter. Kursen förutsätter grundläggande kunskaper om myndigheters ärendehantering då den är en fördjupningskurs.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Myndighetens utredningsansvar

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Utredning och rättstillämpning

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Beslutsutformning

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Rättskraft / omprövning

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Framstående föreläsare och kurser på olika orter i landet är styrkor hos BG Institute.

Niclas Elison

Advokat Niclas Elison AB

BG Institute håller kurser med hög kvalitet.

Catharina Strömbäck

PTS